Zákonník práce

Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z.

Čl.1-Čl.11 ZÁKLADNÉ ZÁSADY

§ 1-40 PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1-6 Pôsobnosť Zákonníka práce

§ 7-10 Zamestnávateľ

§ 11-12 Zamestnanec

§ 11a Zástupcovia zamestnancov

§ 13 Nadpis zrušený od 1.7.2004

§ 14 Riešenie sporov

§ 15-16 Právne úkony

§ 17 Neplatnosť právneho úkonu

§ 18-19 Zmluva

§ 20 Zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

§ 21-22 Nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa

§ 22 Informačná povinnosť

§ 23-25 Nadpis zrušený od 1.1.2004

§ 26 Zrušený od 1.1.2004

§ 27-31 Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

§ 32-34 Dohoda o sporných nárokoch

§ 35 Smrť zamestnanca

§ 36 Zánik práva

§ 37 Počítanie času

§ 38 Doručovanie

§ 39-40 Výklad niektorých pojmov

§ 41-84 DRUHÁ ČASŤ PRACOVNÝ POMER

§ 41 Predzmluvné vzťahy

§ 42-44 Pracovná zmluva

§ 45 Skúšobná doba

§ 46 Vznik pracovného pomeru

§ 47 Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

§ 48 Pracovný pomer na určitú dobu

§ 49-50 Pracovný pomer na kratší pracovný čas

§ 49a Delené pracovné miesto

§ 51 Zrušený od 1.7.2003

§ 52 Domácka práca a telepráca

§ 52a Zamestnanec vykonávajúci duchovenskú činnosť

§ 53 Uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom strednej odbornej školy alebo so žiakom odborného učilišťa b) predchádzajúci zamestnávateľ porušuje povinnosť, ktorú má voči zamestnancovi

§ 54 Dohoda o zmene pracovných podmienok

§ 55-56 Preradenie na inú prácu

§ 57 Pracovná cesta

§ 58 Dočasné pridelenie

§ 58a (1) Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môžu s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení

§ 58b Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a

§ 59 Skončenie pracovného pomeru

§ 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

§ 61 Výpoveď

§ 62 Výpovedná doba

§ 63 Výpoveď daná zamestnávateľom

§ 64-66 Zákaz výpovede

§ 67 Výpoveď daná zamestnancom

§ 68-70 Okamžité skončenie pracovného pomeru

§ 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

§ 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (2) Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi

§ 73 Hromadné prepúšťanie

§ 74 Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru

§ 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

§ 76 Odstupné

§ 76a Odchodné

§ 77-80 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

§ 81 Základné povinnosti zamestnanca

§ 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov

§ 83 Výkon inej zárobkovej činnosti

§ 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru

§ 84 Pracovný poriadok

§ 85-117 TRETIA ČASŤ PRACOVNÝ ČAS A DOBA ODPOČINKU

§ 85 Pracovný čas

§ 86 Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

§ 87 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

§ 87a Konto pracovného času

§ 88-89 Pružný pracovný čas

§ 90 Začiatok a koniec pracovného času

§ 91 Prestávky v práci

§ 92 Nepretržitý denný odpočinok

§ 93 Nepretržitý odpočinok v týždni

§ 94-95 Dni pracovného pokoja

§ 96 Pracovná pohotovosť

§ 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase

§ 96b Náhrada za stratu času

§ 97 Práca nadčas

§ 98 Nočná práca

§ 99 Evidencia

§ 100 Dovolenka

§ 101-104a Dovolenka za kalendárny rok

§ 103 Základná výmera dovolenky

§ 104a Dovolenka pri pružnom pracovnom čase

§ 105 Dovolenka za odpracované dni

§ 106-107 Dodatková dovolenka

§ 108 Zrušený od 1.1.2004

§ 109 Krátenie dovolenky

§ 110-117 Spoločné ustanovenia o dovolenke

§ 118-135 ŠTVRTÁ ČASŤ MZDA A PRIEMERNÝ ZÁROBOK

§ 118-119a Mzda

§ 119a Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty

§ 120 Minimálne mzdové nároky

§ 121 Mzda za prácu nadčas

§ 122 Mzda a náhrada mzdy za sviatok

§ 123 Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

§ 124 Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

§ 125 Mzda pri výkone inej práce

§ 126 Zrušený od 1.9.2007

§ 127 Naturálna mzda

§ 128 Mzda v cudzej mene

§ 129 Splatnosť mzdy

§ 130 Výplata mzdy

§ 131-132 Zrážky zo mzdy a poradie zrážok

§ 133 Normovanie práce

§ 134-135 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

§ 136-145 PIATA ČASŤ PREKÁŽKY V PRÁCI

§ 136-145 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

§ 136 Nadpis zrušený od 1.7.2003

§ 137 Nadpis zrušený od 1.7.2003

§ 138 Nadpis zrušený od 1.9.2007

§ 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

§ 139 Náhrada mzdy pri plnení brannej povinnosti a pri plnení úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách

§ 140 Zvyšovanie kvalifikácie

§ 141 Dôležité osobné prekážky v práci

§ 141a Dočasné prerušenie výkonu práce

§ 142 Prekážky na strane zamestnávateľa

§ 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

§ 144 Spoločné ustanovenie o prekážkach v práci

§ 144a Výkon práce

§ 145 Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce

§ 146-150 ŠIESTA ČASŤ OCHRANA PRÁCE

§ 146 Ochrana práce

§ 147 Povinnosti zamestnávateľa

§ 148 Práva a povinnosti zamestnancov

§ 149 Kontrola odborovým orgánom

§ 150 Inšpekcia práce

§ 151-176 SIEDMA ČASŤ SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA

§ 151 Pracovné podmienky a životné podmienky zamestnancov

§ 152 Stravovanie zamestnancov

§ 153-155 Vzdelávanie zamestnancov

§ 156-157 Zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate do práce

§ 158-159 Zamestnanec so zdravotným postihnutím

§ 160-162 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti

§ 163 Zrušený od 1.9.2007

§ 164-165 Úprava pracovného času

§ 166-169 Materská dovolenka a rodičovská dovolenka

§ 170 Prestávky na dojčenie

§ 171-173 Pracovné podmienky mladistvých zamestnancov

§ 174 Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

§ 175 Práce zakázané mladistvým zamestnancom

§ 176 Lekárska preventívna prehliadka vo vzťahu k práci

§ 177-222 ÔSMA ČASŤ NÁHRADA ŠKODY

§ 177-178 Predchádzanie škodám

§ 179-181 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

§ 182-184 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať

§ 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

§ 186-191 Rozsah a spôsob náhrady škody

§ 192 Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

§ 193 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach

§ 194 Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody

§ 195-209 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania

§ 210 Zrušený od 1.1.2004

§ 211-212 Nadpis zrušený od 1.1.2004

§ 213 Zrušený od 1.1.2004

§ 214-216 Zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch

§ 217-219 Spoločné ustanovenia o zodpovednosti zamestnávateľa

§ 220-221 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

§ 222 Bezdôvodné obohatenie

§ 223-228a DEVIATA ČASŤ DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

§ 223-225 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

§ 226 Dohoda o vykonaní práce

§ 226a Zrušený od 1.7.2003

§ 227-228 Dohoda o brigádnickej práci študentov

§ 228a Dohoda o pracovnej činnosti

§ 229-250a DESIATA ČASŤ KOLEKTÍVNE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

§ 229 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy

§ 230-232 Odborová organizácia

§ 233 Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník

§ 233a Zrušený od 1.1.2013

§ 234-236 Voľba členov zamestnaneckej rady, voľba zamestnaneckého dôverníka a volebné obdobie

§ 234 Nadpis zrušený od 1.7.2003

§ 235 Nadpis zrušený od 1.7.2003

§ 236 Nadpis zrušený od 1.7.2003

§ 237-239 Nadpis zrušený od 1.7.2003

§ 237 Prerokovanie

§ 238 Právo na informácie

§ 239 Kontrolná činnosť

§ 240 Podmienky činnosti zástupcov zamestnancov a ich ochrana

§ 241-243 Právo na nadnárodné informácie a na prerokovanie

§ 243 Nadpis zrušený od 6.6.2011

§ 243a Podmienky zriadenia európskej zamestnaneckej rady alebo zavedenia iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s

§ 244 Osobitný vyjednávací orgán

§ 245 Dohoda o zriadení európskej zamestnaneckej rady

§ 245a Dohoda o zavedení iného postupu informovania zamestnancov a prerokovania s nimi

§ 246-248 Nadpis zrušený od 6.6.2011

§ 246 Európska zamestnanecká rada ustanovená podľa zákona

§ 247 Zloženie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona

§ 248 Informovanie európskej zamestnaneckej rady ustanovenej podľa zákona a prerokovanie s ňou

§ 249 Informovanie zástupcov zamestnancov zamestnávateľa na území Slovenskej republiky a spôsob prepojenia medzi nadnárodnou a národnou

§ 249a Ochrana informácií

§ 250 Ochrana členov osobitného vyjednávacieho orgánu, členov európskej zamestnaneckej rady a zástupcov zamestnancov zabezpečujúcich

§ 250a Postup pri zmene štruktúry zamestnávateľa

§ 251-256 JEDENÁSTA ČASŤ PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 251-252j Prechodné ustanovenia

§ 252c Prechodné ustanovenia účinné k 1. marcu 2009

§ 252d Prechodné ustanovenie účinné k 1. marcu 2010

§ 252e Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011

§ 252f Prechodné ustanovenie účinné od 6. júna 2011

§ 252g Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2011

§ 252h Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

§ 252i Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2013

§ 252j Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014

§ 252k-252l Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2015

§ 253-254 § 253 Za obdobie pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona patria percentá a obdobie, za ktoré sa upravuje priemerný zárobok

§ 254a Záverečné ustanovenia

§ 254a Záverečné ustanovenia

§ 255 Zrušovacie ustanovenie

§ 256 Účinnosť

PRÍL.1 CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce

Príl.1a MALOOBCHODNÝ PREDAJ, PRI KTOROM MOŽNO ZAMESTNANCOVI NARIADIŤ ALEBO S NÍM DOHODNÚŤ PRÁCU V DŇOCH USTANOVENÝCH ZÁKONOM

Príl.2 Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1. Smernica Rady 91/383/EHS
Znenia zákonov vám prinášame v spolupráci www.zbierka.sk.


×