§ 252q Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. februára 2022

§ 252q
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 2. februára 2022
Ustanovenia § 5a ods. 2 písm. c) a e) sa do 20. augusta 2023 uplatňujú aj na vodiča, ktorý používa vozidlo, ktoré nie je vybavené inteligentným tachografom podľa osobitného predpisu.