Zákon o štátnej službe

Posledná aktualizácia: 9. januára 2019
zákon o štátnej službe
Zákon o štátnej službe upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.