Zákon o štátnej službe

Posledná aktualizácia: 10. júla 2020
zákon o štátnej službe
Zákon o štátnej službe upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.