Dovolenka

Posledná aktualizácia: 8. februára 2023
dovolenka
Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Dovolenka slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu.

Nárok na dovolenku a počet dní

 • Nárok na dovolenku má zamestnanec, ktorý odpracoval aspoň 60 dní za kalendárny rok.
 • Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne.
 • Ak dovŕšite 33 rokov alebo sa trvale staráte o dieťa, máte nárok na päť týždňov dovolenky.
 • Štátni zamestnanci majú základnú výmeru dovolenky dlhšiu – päť týždňov. Ak daný rok dovŕšia 33 rokov, majú nárok na šesť týždňov dovolenky.
 • Riaditelia škôl, školských výchovno-vzdelávacích zariadení, špeciálnych výchovných zariadená a ich zástupcovia, učitelia, pedagogickí asistenti, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia majú dovolenku najmenej osem týždňov, ktorú môžu čerpať podľa osobitného predpisu.
 • Dovolenka sa vypočítava pomerne. Ak máte napr. zmluvu na dobu určitú, pomerná časť dovolenky je za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok. Približne to znamená 1,5 dňa dovolenky na jeden mesiac za kalendárny rok.
 • Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní.
Vypočítajte si počet dní dovolenky

 

Dodatková dovolenka

Dodatková dovolenka je osobitný typ dovolenky, na ktorý zamestnancovi vzniká nárok podľa náročnosti vykonanej práce.

Týka sa zamestnancov, ktorí po celý kalendárny rok pracujú pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní alebo vykonávajú práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé. Títo majú nárok na dodatkovú dovolenku v trvaní jedného týždňa. Ak takto zamestnanec pracuje iba časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 dní takejto práce 1/12 dodatkovej dovolenky.

Mzda počas dovolenky

Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku za predchádzajúci kvartál.

Prenesenie dovolenky

Ak dovolenku v aktuálnom roku nevyčerpáte, môžete si ju preniesť do nasledujúceho roku. Ak si však túto prenesenú dovolenku v nasledujúcom roku nevyčerpáte, v ďalšom roku vám už táto dovolenka prepadne.

Dovolenka pri pružnom pracovnom čase

Ak dovolenku čerpá zamestnanec s pružným pracovným časom, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.

Dovolenka za odpracované dni

Ak zamestnanec neodpracoval aspoň 60 dní v kalendárnom roku u jedného zamestnávateľa, nemá nárok na dovolenku za kalendárny rok. Počíta sa mu ale dovolenka za odpracované dni, t.j. 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní. Zjednodušene to znamená 1,5 dňa dovolenky na 1 mesiac.

Krátenie dovolenky

Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvod špecifikovaných v § 109 Zákonníka práce.

Čerpanie dovolenky

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom. Zamestnanec by si mal dovolenku čerpať v súlade s plánom dovolenky, tak aby ju celú vyčerpal do konca kalendárneho roku.

Zamestnávateľ určuje aspoň štyri týždne dovolenky v roku. Pri čerpaní sa prihliada na úlohy zamestnávateľa a oprávnené záujmy zamestnanca.

Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku, zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancovi jej vyčerpanie najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ toto čerpanie neurčí do 30. júna nasledujúceho roka, môže si zamestnanec určiť čerpanie dovolenky sám. Musí ho však oznámiť najmenej 30 dní vopred.

Ak zamestnávateľ poskytuje dovolenku v niekoľkých častiach, jedna z týchto častí musí byť minimálne dva týždne. Je však možné dohodnúť sa aj inak.

Ak si zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku z nasledujúcich dôvodov:

 • čerpanie materskej alebo rodičovskej dovolenky
 • zamestnanec je dočasne práce neschopný
 • bol uvoľnený na výkon verejnej funkcie

zamestnávateľ mu ju poskytne po ukončení týchto dôvodov a po návrate do zamestnania.

Hromadné čerpanie dovolenky

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Takéto hromadné čerpanie dovolenky nesmie byť určené na viac ako dva týždne, ak Zákonník práce neustanovuje inak. Ak ide o vážne prevádzkové dôvody, ktoré sa zamestnancom oznámia najmenej šesť mesiacov vopred, môže byť hromadné čerpanie dovolenky určené na tri týždne.

Hromadné čerpanie dovolenky nevyhnutné z prevádzkových dôvodov v umeleckých súboroch z povolania nesmie byť určené na viac ako štyri týždne. V divadle a v inej umeleckej ustanovizni, ktorej predmetom činnosti je interpretovanie hudobného diela, možno určiť hromadné čerpanie dovolenky v celej výmere.

Dovolenka a skončenie pracovného pomeru

Ak zamestnanec končí pracovný pomer, má viacej možností čo urobiť s dovolenkou.

 • zamestnávateľ môže určiť čerpanie dovolenky, na ktorú má nárok;
 • so zamestnávateľom sa môže dohodnúť na čerpaní dovolenky, na ktorú má nárok;
 • ak vám zamestnávateľ neumožní vyčerpať si dovolenku, na ktorú má zamestnanec nárok, je povinný vyplatiť mu náhradu mzdy v sume priemerného zárobku.

Kam sa obrátiť po radu

 • dovolenku a jej náležitosti rieši Zákonník práce,
 • pokiaľ si nie ste niečim istým, napr. na koľko dovolenky máte nárok, obráťte sa na mzdové oddelenie svojej firmy,
 • v prípade, že máte pocit, že vám vaša firma uberá nárok na dovolenku, môžete podať podnet na Inšpektorát práce.

Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o vašom nároku na počet dní dovolenky? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.