Pracovná cesta

Posledná aktualizácia: 12. novembra 2021
pracovná cesta
Pracovná cesta je vykonávanie svojej práce na inom mieste, než je dohodnuté v pracovnej zmluve.

Každý zamestnanec by mal mať v pracovnej zmluve definované miesto výkonu práce. Ak na príkaz zamestnávateľa vykonávate dohodnutý druh práce na inom mieste, ide o pracovnú cestu.

Trvanie pracovnej cesty

Pracovná cesta trvá od nástupu zamestnanca na cestu, vrátane výkonu práce v danom mieste, do skončenia tejto cesty. Inými slovami, súčasťou pracovnej cesty je aj samotná cesta na miesto výkonu práce a tiež cesta späť. Trvanie pracovnej cesty nie je Zákonníkom práce obmedzené, pracovná cesta trvá nevyhnutne potrebné obdobie, resp. čas.

Podmienky vyslania na pracovnú cestu

Zamestnávateľ môže zamestnanca poslať na služobnú cestu iba s jeho súhlasom. Súhlas nie je potrebný, ak vyslanie súvisí s povahou vykonávanej práce alebo miestom výkonu práce, alebo ak je možnosť pracovnej cesty definovaná v pracovnej zmluve.

Zamestnávateľ písomne určuje:

 • miesto nástupu na pracovnú cestu (môže byť pracovisko, alebo iné miesto);
 • miesto výkonu práce je konkrétne určené miesto, kde sa práca vykonáva;
 • čas trvania pracovnej cesty, ktorý je stanovený začiatkom a predpokladaným koncom, nemusí byť identický s pracovným časom zamestnanca;
 • miesto skončenia pracovnej cesty, môže byť miesto pravidelného pracoviska alebo miesto výkonu práce, bydlisko zamestnanca, mesto alebo obec, kde sa zamestnanec zdržiava;
 • spôsob dopravy, ktorý v sebe zahŕňa cestu od miesta nástupu na pracovnú cestu do miesta výkonu práce a cestu naspäť do miesta ukončenia pracovnej cesty;
 • prípadne aj ďalšie podmienky pracovnej cesty. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť na oprávnené záujmy zamestnanca pri vysielaní zamestnanca na pracovnú cestu.

Pracovná cesta a cestovné náhrady

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patria cestovné náhrady:

 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov, ku ktorým patria výdavky zamestnanca vynaložené v súvislosti s pracovnou cestou napr. cestovný lístok, letenka, taxi, lístok na MHD;
 • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie;
 • stravné, ktoré prestavuje náhradu za vynaložené peňažné prostriedky za stravu počas trvania pracovnej cesty. Suma stravného závisí od času trvania pracovnej cesty, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma:
  • 5 až 12 hodín,
  • nad 12 hodín až 18 hodín,
  • nad 18 hodín;
 • potrebné vedľajšie výdavky sú ďalšie náklady, ktoré môžu počas pracovnej cesty vzniknúť. Sem patrí napr.: poplatok za telefón, fax, poplatok za použitie internetu, poplatok za parkovanie, poplatok za diaľnicu, tunel atď.

Zamestnancovi patrí aj náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

Pracovná cesta vlastným autom

Zamestnanec sa môže písomne dohodnúť, že na služobnej ceste využije vlastné motorové vozidlo. V tom prípade mu prináleží základná náhrada za každý 1 km a náhrada za spotrebované pohonné látky

Pracovná cesta do zahraničia

Zamestnávateľ môže vyslať zamestnanca na pracovnú cestu za hranice Slovenskej republiky. Zamestnanec má nárok na náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste na:

 • komerčné poistenie – náhrada preukázaných výdavkov za poistenie liečebných nákladov v zahraničí. Neplatí, ak zamestnanca takto poistí zamestnávateľ;
 • povinné a odporúčané očkovanie – v prípade vyslania zamestnanca na pracovnú cestu do tropických oblastí alebo zdravotne obťažných oblastí, ak očkovania odporúča Svetová zdravotnícka organizácia alebo Úrad verejného zdravotníctva SR;
 • cesty za návštevou rodiny – ak je písomná dohoda;
 • stravné – za každý kalendárny deň v eurách alebo cudzej mene. Suma stravného závisí od času trvania pracovnej cesty, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma:
  • do 6 hodín vrátane,
  • nad 6 hodín až 12 hodín,
  • nad 12 hodín. (Základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene stanovuje predpis, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR na základe návrhu základných sadzieb stravného pre jednotlivé krajiny alebo skupiny krajín Ministerstvom zahraničných vecí SR.)
 • vreckové – zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť vreckové v eurách alebo cudzej mene najviac do výšky 40% stravného.
 • náhrada výdavkov za pohonné látky.

Ak časť zahraničnej cesty prebieha na území Slovenskej republiky, zamestnanec si za ten čas môže uplatniť stravné v eurách. Ak zahraničná cesta začína a končí na území Slovenskej republiky, vznik nároku na náhrady v eurách alebo v cudzej mene sa začína prechodom hraníc, odletom a príletom lietadla, odchodom alebo príchodom lode z prístavu.

 

Zákony týkajúce sa pracovnej cesty:

Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o vašom nároku na stravné počas služobky? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.