Pracovná cesta

Posledná aktualizácia: 6. apríla 2015
Pracovná cesta je vykonávanie svojej práce na inom mieste, než je dohodnuté v pracovnej zmluve.Pracovná cesta - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Povinnou náležitosťou každej pracovnej zmluvy je dohodnuté miesto výkonu práce, ktoré je jasne identifikované. Ak na príkaz zamestnávateľa vykonávate dohodnutý druh práce na inom mieste, ide o pracovnú cestu.

Trvanie pracovnej cesty

Pracovná cesta trvá od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, vrátane výkonu práce v tomto mieste, do skončenia tejto cesty. Inými slovami, súčasťou pracovnej cesty je aj samotná cesta na miesto výkonu práce a tiež cesta späť z miesta výkonu práce. Pracovná cesta podľa Zákona o cestovných náhradách môže byť aj v zahraničí. Trvanie pracovnej cesty nie je Zákonníkom práce obmedzené, pracovná cesta trvá nevyhnutne potrebné obdobie, resp. čas.

Podmienky vyslania na pracovnú cestu

Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu je jednostranný právny úkon zamestnávateľa. Zamestnávateľ písomne určuje:

 • miesto nástupu na pracovnú cestu, ktoré je obvykle miesto pravidelného pracoviska, za miesto nástupu môže byť určené aj iné miesto, napr. miesto, kde sa zamestnanec pred nástupom zdržiava,
 • miesto výkonu práce, je konkrétne určené miesto, kde sa práca vykonáva,
 • čas trvania pracovnej cesty, ktorý je stanovený začiatkom a predpokladaným koncom, nemusí byť identický s pracovným časom zamestnanca,
 • miesto skončenia pracovnej cesty, môže byť miesto pravidelného pracoviska alebo miesto výkonu práce, bydlisko zamestnanca, mesto alebo obec, kde sa zamestnanec zdržiava,
 • spôsob dopravy, ktorý v sebe zahŕňa cestu od miesta nástupu na pracovnú cestu do miesta výkonu práce a cestu naspäť do miesta ukončenia pracovnej cesty.
 • prípadne aj ďalšie podmienky pracovnej cesty,
 • zamestnávateľ pri vysielaní zamestnanca na pracovnú cestu je povinný prihliadnuť na oprávnené záujmy zamestnanca.

Podľa Zákonníka práce, zamestnávateľ zamestnanca môže poslať za pracovnú cestu iba so súhlasom samotného zamestnanca. Súhlas zamestnanca nie je potrebný, ak vyslanie na pracovnú cestu vyplýva priamo:

 • z povahy dohodnutého druhu práce,
 • z miesta výkonu práce,
 • ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej zmluve.

Nároky zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu

Zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, ku ktorým patria výdavky zamestnanca vynaložené v súvislosti s pracovnou cestou napr. cestovný lístok, letenka, taxi, lístok na MHD.

Zamestnancovi počas pracovnej cesty patrí aj náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie.

Zamestnancovi na pracovnej ceste patrí tzv. stravné, čo prestavuje náhradu za vynaložené peňažné prostriedky za jeho stravu počas trvania pracovnej cesty. Zákon o cestovných náhradách sumu stravného ustanovuje v závislosti od času trvania pracovnej cesty, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma:

 • 5 až 12 hodín,
 • nad 12 hodín až 18 hodín,
 • nad 18 hodín.

Počas trvania pracovnej cesty zamestnancovi pochopiteľne môžu vzniknúť aj ďalšie náklady v súvislosti s plnením jeho úloh. Zákon o cestovných náhradách tieto výdavky označuje ako potrebné vedľajšie výdavky. Sem patrí napr.: poplatok za telefón, fax, poplatok za použitie internetu, poplatok za parkovanie, poplatok za diaľnicu, tunel atď.

Zamestnancovi okrem uvedeného patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu alebo medzi zamestnávateľom a zamestnancom vopred dohodnutého miesta pobytu rodiny na území Slovenskej republiky, ak podľa určených podmienok pracovná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je v kolektívnej zmluve, prípadne v pracovnej zmluve alebo v inej písomnej dohode so zamestnancom dohodnutá táto náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za jeden mesiac.

Zákony týkajúce sa pracovnej cesty:

Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o vašom nároku na stravné počas služobky? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.