Pracovný čas

Posledná aktualizácia: 6. apríla 2015
Pracovný čas patrí medzi základné podmienky zamestnávania, ktorá je povinnou súčasťou každej pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom.Pracovný čas - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Zákonník práce pracovný čas definuje ako časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.

Základom na určenie rozsahu pracovného času a rozvrhnutia pracovného času je týždeň tj. sedem po sebe nasledujúcich dní.
Maximálna dĺžka pracovného času je:

  • 40 hodín týždenne v prevádzke, kde zamestnanec pracuje rovnomerne 5 dní v týždni,
  • 38 a 3/4 hodiny týždenne v dvojzmennej prevádzke, kde zamestnanec vykonáva svoju prácu striedavo v oboch zmenách,
  • 37 a ½ hodiny týždenne v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke, kde zamestnanec vykonáva svoju prácu striedavo vo všetkých zmenách.

Ďalšie špecifické prípady definuje Zákonník práce.

Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín.

Prekročenie priemerného týždenného pracovného času zamestnanca

Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť aj tzv. určený týždenný pracovný čas, ale to len vo výnimočných prípadoch a pri podmienkach určených Zákonníkom práce. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas môže prekročiť 48 hodín za obdobie štyroch mesiacov po sebe nasledujúcich v prípade, ak zamestnanec s takýmto rozsahom pracovného času súhlasil a ide o zdravotníckeho zamestnanca. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas ani v takomto prípade nesmie presiahnuť 56 hodín.

Pracovný pomer na kratší pracovný čas

Zákonník práce pozná aj tzv. upravený resp. kratší pracovný čas. Pracovný pomeru na kratší pracovný čas môže vzniknúť buď na základe dohody zamestnávateľa a zamestnanca obsiahnutej v pracovnej zmluve, alebo na základe žiadosti zamestnanca podľa Zákonníka práce, keď zamestnávateľ je povinný vyhovieť žiadosti zamestnanca o úpravu pracovného času.

Zákonník práce umožňuje dohodu zamestnávateľa so zamestnancom o:

  • kratšom pracovnom čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas,
  • zmene ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas,
  • zmene kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas.

Kam sa obrátiť po radu

  • pracovný čas a jeho náležitosti rieši Zákonník práce,
  • pokiaľ si nie ste niečim istým, napr. koľko nadčasov môžete odpracovať, obráťte sa na mzdové oddelenie svojej firmy.

Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o preplácaní nadčasov? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.