PN a ošetrovné

Posledná aktualizácia: 31. októbra 2018
V prípade, že ste práceneschopný alebo ošetrujete člena rodiny, vzniká vám nárok na dávky od Sociánej poisťovne.PN a ošetrovné

Nemocenské (PN)

Nárok na nemocenské vzniká len za predpokladu, že osoba bola nemocensky poistená najmenej 270 dní za posledné 2 roky pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

 • Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, prvých 10 dní mu vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.
 • Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Nemocenské sa poskytuje za dni a jeho výška je 55 % denného vymeriavacieho základu.
 • Nemocenské vypláca Sociálna poisťovňa.

Ošetrovné

Ošetrovné je jedna z nemocenských dávok.

 • Je potrebné splniť podmienku poistenia najmenej 270 dní za posledné 2 roky.
 • Na ošetrovné má poistenec nárok v prípade, ak ošetruje choré dieťa, chorého manžela alebo manželku, chorého rodiča, príp. chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav si vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.
 • Ošetrovné sa vypláca aj vtedy, ak sa poistenec stará o dieťa do desiatich rokov veku, príp. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie. To, kto sa považuje za dieťa upravuje samotný Zákon o sociálnom poistení.
 • Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby alebo starostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia potreby ošetrovania alebo starostlivosti, najneskôr uplynutím desiateho dňa.
 • Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu.
 • Ošetrovné vypláca Sociálna poisťovňa.

Kam sa obrátiť po radu:

 • PN a ošetrovné rieši Zákon o sociálnom poistení,
 • pokiaľ si nie ste niečim istým, napr. nárokom na ošetrovné člena rodiny, obráťte sa na personálne oddelenie svojej firmy,
 • informácie vám poskytne aj vaša pobočka Sociálnej poisťovne.

Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o práve kontroly počas PN? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.