PN a ošetrovné

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2023
PN a ošetrovné
V prípade, že ste práceneschopní alebo ošetrujete člena rodiny, vzniká vám nárok na dávky od Sociálnej poisťovne.

Nemocenské (PN)

Nárok na nemocenské vzniká len za predpokladu, že osoba bola nemocensky poistená najmenej 270 dní za posledné 2 roky pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

 • Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, prvých 10 dní mu vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.
 • Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.
 • Nemocenské sa poskytuje za dni a jeho výška je 55 % denného vymeriavacieho základu.
 • Nemocenské vypláca Sociálna poisťovňa.

Ošetrovné

Ošetrovné je jedna z nemocenských dávok.

 • Je potrebné splniť podmienku poistenia najmenej 270 dní za posledné 2 roky.
 • Na ošetrovné má poistenec nárok v prípade, ak ošetruje choré dieťa, chorého manžela alebo manželku, chorého rodiča, príp. chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav si vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.
 • Ošetrovné sa vypláca aj vtedy, ak sa poistenec stará o dieťa do desiatich rokov veku, príp. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie. To, kto sa považuje za dieťa upravuje samotný Zákon o sociálnom poistení.
 • Poistencovi vzniká nárok na ošetrovné od prvého dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby alebo starostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia potreby ošetrovania alebo starostlivosti, najneskôr uplynutím desiateho dňa.
 • Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu.
 • Ošetrovné vypláca Sociálna poisťovňa.

Kam sa obrátiť po radu:

 • PN a ošetrovné rieši Zákon o sociálnom poistení,
 • pokiaľ si nie ste niečim istým, napr. nárokom na ošetrovné člena rodiny, obráťte sa na personálne oddelenie svojej firmy,
 • informácie vám poskytne aj vaša pobočka Sociálnej poisťovne.