Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2023
BOZP
Bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci zaručuje čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky. Ustanovuje ju systém zákonov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je taký stav pracovných podmienok, ktorý eliminuje vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.

Bezpečné a zdraviu prospešné musia byť všetky prvky pracovného procesu, najmä:

 • pracovné podmienky,
 • budovy,
 • komunikácie,
 • stroje a iné technické zariadenia,
 • pracovné postupy,
 • organizácia práce,
 • spôsob odmeňovania za prácu,
 • ľudia a vzájomné vzťahy medzi ľuďmi.

Všetci zamestnávatelia musia zabezpečovať BOZP. Ich povinnosťou je starať sa o technické, technologické, organizačné, personálne a iné opatrenia potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

Zamestnanci musia pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie ostatných osôb.

Tieto povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov primerane vo svojej činnosti plnia aj podnikajúce fyzické osoby – živnostníci.

Pri niektorých prácach alebo niektorých skupinách zamestnancov sú zamestnávatelia povinní zabezpečovať okrem základných podmienok aj špecifické podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravené osobitnými predpismi. Ide napríklad o:

 • ochranu pred požiarmi,
 • banskú činnosť a činnosti vykonávané banským spôsobom,
 • prevádzku určených zariadení a výkon určených činností v železničnej doprave,
 • prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou a železničnou dopravou,
 • plnenie služobných úloh v armáde, polícii a iných ozbrojených zboroch,
 • chemické látky a iné určené výrobky.