Dostal som výpoveď

Posledná aktualizácia: 10. novembra 2023
dostať výpoveď
V záujme ochrany zamestnanca upravuje Zákonník práce ukončenie pracovného zo strany zamestnávateľa prísnejšie. Pozrite sa, čo zamestnávateľ môže a čo nie.

Kým ako zamestnanec môžete ukončiť pracovný pomer výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, Zákonník práce v záujme ochrany zamestnanca upravuje ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prísnejšie. Dostať výpoveď od zamestnávateľa resp. s vami okamžite rozviazať pracovný pomer iba z dôvodov výslovne uvedených v Zákonníku práce.

Pracovný pomer môže byť ukončený aj zo strany zamestnávateľa týmito spôsobmi:

Ukončenie pracovného pomeru dohodou

Dohoda o ukončení pracovného pomeru patrí medzi najbežnejšie a najmenej problematické spôsoby skončenia pracovnoprávneho vzťahu. Ukončenie týmto spôsobom môže iniciovať ktorákoľvek zo strán, teda zamestnávateľ aj zamestnanec, nevyhnutný je však súhlas druhej strany. Dohodou je možné ukončiť akýkoľvek pomer, či už uzatvorený na dobu určitú alebo neurčitú. V tomto prípade sa pracovný pomer skončí dohodnutým dňom, takže môže byť takto ukončený aj zo dňa na deň. Dohoda sa uzatvára písomne a jedno jej vyhotovenie vám musí zamestnávateľ dať.

Uvedenie dôvodu ukončenia pracovného pomeru dohodou musí byť v nasledujúcich  prípadoch:

 • ak o to ako zamestnanec požiadate,
 • ak je váš pracovný pomer ukončovaný z organizačných dôvodov (nadbytočnosť, zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa, ak zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta výkonu práce),
 • ak vám zdravotný stav či choroba z povolania či jej riziko neumožňujú pokračovať vo výkone práce.

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom je jednostranným právnym úkonom z dôvodov uvedených v Zákonníku práce. Výpoveď musí byť vždy daná písomne, doručená zamestnancovi a obsahovať dôvod výpovede, inak je výpoveď neplatná.

Výpoveď môže byť doručená nielen ako písomná listina, ale aj telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

Za doručenie sa považuje nielen forma doporučenej listovej zásielky, ale aj doručenie do vlastných rúk, napr. na pracovisku v prítomnosti svedkov. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec prijatie písomnosti odmietne, alebo je listová zásielka vrátená ako nedoručiteľná.  Pokiaľ vám už bola výpoveď doručená, môže byť odvolaná len s vašim súhlasom.

Zamestnávateľ vám môže dať výpoveď iba z dôvodov, ak:

 • sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a vy nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
 • ak sa stanete nadbytočný vzhľadom na určité náležitosti,
 • ak ste vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,
 • ak nespĺňate predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
 • ak existujú dôvody, pre ktoré by s vami zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Každý z týchto dôvodov má detailnejší popísané podmienky v Zákonníku práce.

Výpovedná doba pri skončení pracovného pomeru zamestnávateľom

V prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveďou pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Dĺžka výpovednej doby je:

 • dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov,
 • tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov,
 • dĺžka výpovednej doby je jeden mesiac v ostatných v Zákonníku práce výslovne neuvedených prípadoch.

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Takže ak ste dostali výpoveď 13. júna, výpovedná doba začne plynúť až od 1. júla a skončí sa 31. augusta.

Dajte si pozor na to, aby ste zmysle uvedenej dohody zotrvali počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, pretože inak má váš zamestnávateľ právo na peňažnú náhradu.

Ak ste sa pri uzavretí pracovnej zmluvy dohodli na možnosti ukončenia výpoveďou aj bez plynutia výpovednej doby, môžete dostať výpoveď prakticky okamžite.

Zákaz výpovede počas ochrannej doby

Ochranná doba je doba, počas ktorej zamestnávateľ napriek existencii legitímnych dôvodov na ukončenie pracovného pomeru, nemôže s vami výpoveďou ukončiť pracovný pomer. V ochrannej dobe ste, keď:

 • ste uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, s výnimkou, ak si túto neschopnosť úmyselne vyvolali alebo spôsobili pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,
 • v povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie,
 • ste tehotná zamestnankyňa, na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, alebo keď ste osamelý zamestnanec starajúci sa o dieťa mladšie ako tri roky,
 • ste dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,
 • ste pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

Zákaz výpovede sa nevzťahuje na výpoveď , ak tá bola daná z dôvodu, ak:

 • sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje,
 • sa zamestnávateľ premiestňuje a vy nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, pričom ste osamelý zamestnanec starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, alebo ak ste zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu,
 • ste boli právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo porušil závažne pracovnú disciplínu (s výnimkou ak ste zamestnanec na materskej dovolenke),
 • porušili ste pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom (s výnimkou, ste tehotná zamestnankyňa alebo ste na materskej alebo rodičovskej dovolenke),
 • ak ste z vlastnej viny stratili predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného zákona.

Ak ste zamestnanec so zdravotným postihnutím, môže vám dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak:

 • ste dosiahli vek určený na nárok na starobný dôchodok,
 • sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje,
 • sa zamestnávateľ premiestňuje a vy nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
 • existujú u vás dôvody, pre ktoré by s vami zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer,
 • ste dostali výpoveď dostal pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak ste:

 • boli právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
 • porušili závažne pracovnú disciplínu.

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa

V rámci skúšobnej doby môže s vami zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer aj bez uvedenia dôvodu. Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru vám musí doručiť počas skúšobnej doby. Pracovný pomer končí dňom stanoveným v písomnom oznámení.

Ukončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu zo strany zamestnávateľa

Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby. Pred uplynutím dohodnutej doby môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer nasledovne, pričom platia rovnaké pravidlá ako pri pracovnom pomere na dobu neurčité (popísané vyššie):

 • dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením,
 • skončením v skúšobnej dobe.

Zákony týkajúce sa výpovede

 • výpoveď rieši najmä Zákonník práce,
 • niektoré pojmy týkajúce sa výpovede rieši Občiansky zákonník.

A aj keď ste teraz bez práce, nevešajte hlavu. Pozrite si naše rady, čo robiť, keď nemáte prácu v sekcii Moja životná situácia. A začnite si hľadať hneď ďalšiu prácu tým, že si u nás vytvoríte životopis.

Vytvorte si životopis za pár minút