Vzor výpovede zo strany zamestnanca

Posledná aktualizácia: 18. septembra 2020
vzor výpovede zo strany zamestnanca
Zamestnávateľovi môžete podať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu.

Váš pracovný pomer sa však pri podaní výpovede neskončí okamžite, ale až po uplynutí zákonom ustanovenej alebo dohodnutej výpovednej doby. Prečítajte si viac o podaní výpovede.


Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnanca.

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov . . . . . . . . . .
Adresa zamestnávateľa
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Vec: Výpoveď

V zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam

v ý p o v e ď

z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou zo dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Stiahnite si vzor výpovede v DOC