Vzor okamžitého skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Posledná aktualizácia: 18. septembra 2020
vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca
Okamžitú výpoveď môžete podať za presne určených podmienok.

To, za akých podmienok môžete podať okamžitú výpoveď, si prečítajte v našej sekcii o výpovediach.


Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnanca.

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

Názov . . . . . . . . . .
Adresa zamestnávateľa
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

Vec: Oznámenie o okamžitom skončení pracovného pomeru

Na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej dňa . . . . . . . . . . . . . . . pracujem vo Vašej spoločnosti ako . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: uviesť druh práce podľa zmluvy).

Podľa lekárskeho posudku MUDr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: uviesť meno a priezvisko lekára) zo dňa . . . . . . . . . . . . . . ., ktorý som Vám predložil dňa . . . . . . . . . . . . . . . na pracovisku, nemôžem ďalej vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojho zdravia.

(pozn.: Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite ukončiť aj z nasledujúcich dôvodov : zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti alebo je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca, alebo ak ide o mladistvého zamestnanca (mladší ako 18 rokov), ktorý nemôže vykonávať svoju prácu bez ohrozenia svojej morálky.)

Pretože ste ma v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote nepreradili na inú prácu, rozhodol som sa tento pracovný pomer s Vami skončiť, a tak týmto podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce okamžite končím pracovný pomer zo zdravotných dôvodov.

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis zamestnanca

Prevzal . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . . . . . . .

Stiahnite si vzor výpovede v DOC