Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

Posledná aktualizácia: 20. decembra 2023
vzor dohody o zvýšení kvalifikácie
Zamestnávateľ s vami môže uzatvoriť dohodu, ktorou sa vám zaväzuje umožniť zvýšenie kvalifikácie poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom.

Vy sa takouto dohodou zaväzujete zotrvať po skončení štúdia u zamestnávateľa určitý čas v pracovnom pomere alebo mu uhradiť náklady spojené so štúdiom, a to aj vtedy, ak skončíte pracovný pomer pred skončením štúdia. Túto dohodu upravuje §155 Zákonníka práce.

 • Dohoda sa musí uzatvoriť písomne, inak je neplatná,
 • musí obsahovať druh kvalifikácie a spôsob jej zvýšenia, študijný odbor a označenie školy, druhy nákladov a ich celkovú sumu, ktorú budetepovinný uhradiť zamestnávateľovi, ak nesplníte svoj záväzok zotrvať u neho v pracovnom pomere počas dohodnutej doby,
 • musí tiež obsahovať dobu, po ktorú sa zaväzujete zotrvať u zamestnávateľa v pracovnom pomere, pričom táto doba nesmie presiahnuť 5 rokov.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Dohoda o zvýšení kvalifikácie

uzatvorená podľa § 155 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

 I.
Predmet dohody

 1. Zamestnávateľ a zamestnanec uzatvorili dňa . . . . . . . . . . . . . . . pracovnú zmluvu, na základe ktorej zamestnanec vykonáva túto pracovnú úlohu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Predmetom tejto dohody je vzájomná úprava práv a povinností súvisiacich so zvýšením kvalifikácie zamestnanca podľa § 155 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.

 II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zamestnanec prejavil záujem zvýšiť si svoju doterajšiu kvalifikáciu. Zamestnávateľ sa touto dohodou zaväzuje umožniť zamestnancovi získanie nasledovnej kvalifikácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn. druh kvalifikácie)
 2. Uvedenú kvalifikáciu zamestnanec získa formou (pozn. spôsob jej zvýšenia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(pozn.: miesto získania kvalifikácie, študijný odbor a označenie školy).
 3. Doba, po ktorú sa zamestnanec zaväzuje po úspešnom zvýšení kvalifikácie zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa je . . . . . . . . . . (pozn.: počet mesiacov či rokov – maximálne 5 rokov ).
 4. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancovi po dobu zvyšovania kvalifikácie pracovné úľavy a hmotné zabezpečenie podľa príslušných právnych predpisov.
 5. V prípade, že zamestnanec nesplní svoj záväzok uvedený v čl. II. tejto dohody, je povinný nahradiť zamestnávateľovi náklady spojené so zvýšením kvalifikácie, najmä nahradiť mu mzdu vo výške priemerného zárobku za dni účasti zamestnanca na vyučovacom procese, študijný príspevok a cestovné výdavky. Celková suma, ktorú je zamestnanec povinný nahradiť v prípade nesplnenia svojho záväzku uvedeného v čl. II. tejto dohody je . . . . . . . . . . . . . . . €
 6. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že ak zamestnanec nesplní svoj záväzok len sčasti, jeho povinnosť nahradiť náklady uvedené v čl. II. tejto zmluvy sa pomerne zníži.
 7. V prípade, ak zamestnanec rozviaže svoj pracovný pomer pred získaním predpokladanej kvalifikácie, zaväzuje sa zamestnávateľovi nahradiť náklady vynaložené do doby skončenia pracovného pomeru.
 8. Do doby uvedenej v tejto dohode sa nezapočítavajú podľa § 155 ods. 4 Zákonníka práce nasledovné doby:

A) doba, po ktorú zamestnávateľ ospravedlnil neprítomnosť zamestnanca v práci,
B) doba neprítomnosti v práci pre výkon nepodmienečného trestu odňatia                 slobody a väzby.

III.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 4. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamestnanec                                                      zamestnávateľ


Stiahnite si vzor dohody v DOC