Vzor dohody o pracovnej činnosti

Posledná aktualizácia: 20. decembra 2023
vzor dohody o vykonaní pracovnej činnosti
Na pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne uzatvárate dohodu o vykonaní práce.
 • Na základe tejto dohody môžete vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne,
 • dohoda sa uzatvára písomne, inak je neplatná,
 • v dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,
 • dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov,
 • jedno vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti je vám zamestnávateľ povinný vydať.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa.

Dohoda o pracovnej činnosti

uzatvorená podľa § 228a zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

 I.
Predmet dohody

 1. Predmetom dohody je vymedziť vzájomné práva a povinnosti oboch zmluvných strán.
 2. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 II.
Rozsah pracovného času

 1. Zamestnanec sa zaväzuje vykonať v dobe od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pracovné činnosti uvedené v článku I. dohody. Práce budú vykonávané v pracovných dňoch od . . . . . . . . . . hod. do . . . . . . . . . . hod.
 2. Dohodnutý rozsah pracovnej činnosti bude predstavovať maximálne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hodín týždenne (pozn.: max. 10 hodín v týždni).
 3. Zamestnanec je povinný rozvrhnúť vykonanie práce rovnomerne na jednotlivé týždne.

III.
Doba trvania zmluvného vzťahu

Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na

 • určitú dobu (napr. na 1 rok, príp. do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .),
 • neurčitý čas.

IV.
Odmena za vykonanú prácu

 1. Odmena za vykonanú prácu je dohodnutá zmluvnými stranami na sumu . . . . . € mesačne. Odmena je splatná v najbližšom termíne určenom zamestnávateľom na výplatu mzdy.

V.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať práce osobne, zodpovedne a riadne, dodržiavať dohodnuté podmienky a právne predpisy vzťahujúce sa na prácu zamestnancom vykonanú a riadne hospodáriť so zverenými prostriedkami a strážiť a ochraňovať majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.
 2. Zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu vykonávanú zamestnancom, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 3. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť zamestnancovi primerané pracovné podmienky zabezpečujúce riadny a bezpečný výkon práce, najmä poskytovať potrebné základné prostriedky, materiál, náradie a osobné ochranné pracovné prostriedky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: uviesť konkrétne).
 4. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti.
 5. Pre ďalšie práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, ktoré súvisia s touto dohodou, platia ustanovenia § 223 a nasl. Zákonníka práce.

VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Zmluvné strany sú oprávnené túto dohodu okamžite zrušiť len v prípadoch, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Obidve zmluvné strany môžu túto dohodu písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.
 3. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 4. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 5. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamestnanec                                                      zamestnávateľ


Stiahnite si vzor dohody v DOC