Vzor dohody o brigádnickej práci študenta

Posledná aktualizácia: 8. januára 2021
vzor dohody o brigádnickej práci študenta
Žiaci a študenti môžu brigádovať na dohodu.
 • Dohodu môže s vami uzatvoriť zamestnávateľ, ak ste žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšili ste ešte 26 rokov,
 • prácu na takúto dohodu môžete robiť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕšite 26 rokov,
 • môžete vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom sa priemer posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená,
 • sa dohoda uzatvára písomne, inak je neplatná,
 • v dohdoe musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára,
 • jedno vyhotovenie dohody o brigádnickej práci študentov je vám zamestnávateľ povinný vydať,
 • dohoda sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov,
 • neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu žiaka alebo študenta.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

uzatvorená podľa § 227 a § 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

 I.
Predmet dohody

 1. Zamestnanec sa zaväzuje, že bude pre zamestnávateľa vykonávať tieto práce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Prácu začne vykonávať počnúc dňom . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Dojednané práce bude vykonávať osobne v dohodnutom rozsahu pracovného času, a to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hodín týždenne (pozn.: najviac 20 hodín týždenne v priemere; priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená) v dňoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od . . . . . . . . . . hod. do . . . . . . . . . . hod. v mieste . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Vykonané práce odovzdá v požadovanej kvalite a množstve zamestnancovi uvedenému v článku II. ods. 3 tejto dohody.
 5. Zamestnanec zodpovedá spoločnosti za škodu spôsobenú zavineným porušením povinností pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ním rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere.
 6. Zamestnanec berie na vedomie, že mu nevzniká nárok na dovolenku ani na náhradu mzdy pri prekážkach v práci.
 7. Zamestnávateľ sa zaväzuje vytvoriť zamestnancovi nasledujúce pracovné podmienky pre riadny a bežný výkon prác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. Zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s predpismi vzťahujúcimi sa na výkon jeho prác, najmä s predpismi o ochrane zdravia pri práci.
 9. Za škodu, ktorú utrpí zamestnanec pri výkone práce alebo v priamej súvislosti s ňou, poskytne zamestnávateľ zamestnancovi náhradu škody za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako keby bol uňho v riadnom pracovnom pomere.

 II.
Odmena

 1. Zamestnávateľ za vykonanie dohodnutých prác poskytne zamestnancovi odmenu, a to podľa dohody vo výške . . . . . . . . . . € mesačne.
 2. Táto odmena je splatná mesačne vo výplatnom termíne zamestnávateľa na účet zamestnanca, č. účtu: . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Prácu preberá a skontroluje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III.
Platnosť dohody

 1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. O ďalších povinnostiach zamestnanca a spoločnosti súvisiacich s uzavretím tejto dohody platia ustanovenia § 227 a § 228 Zákonníka práce.

IV.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
 2. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 3. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 4. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha                       č. 1 Potvrdenie štatútu študenta

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamestnanec                                                      zamestnávateľ


Vytvorte si túto dohodu online Stiahnite si vzor dohody v DOC