Minimálna mzda

Posledná aktualizácia: 16. januára 2018
Každý zamestnanec má v zmysle Zákonníka práce právny nárok na mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy.Minimálna mzda - Kariéra v kocke - Profesia.sk

Právny nárok na minimálnu mzdu sa vzťahuje nielen na zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, ale aj na fyzické osoby, vykonávajúce pre zamestnávateľa práce na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti).

Vývoj výšky minimálnej mzdy v SR od roku 1993

Minimálna mzda na Slovensku 1993-2018

Základné informácie

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatňuje len u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy. U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou mzdy, než je mesačná mzda (napr. hodinovou mzdou), sa pri posudzovaní ich právnych nárokov na výšku mzdy vychádza z hodinovej minimálnej mzdy.

Zmyslom stanovenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa. Minimálna mzda plní dve základné funkcie:

  • sociálne-ochrannú – minimálna mzda má zamestnancovi zaistiť, aby jeho príjem neklesol pod sociálne akceptovateľnú úroveň a zároveň zaisťuje rovné podmienky mzdovej konkurencie, aby sa zabránilo  neprimeranému pdohodnoteniu pracovnej sily,
  • ekonomicko-kriteriálnu – zaručenie minimálnej mzdy má motivovať k vyhľadávaniu práce namiesto prijímania sociálnych dávok a má byť ochranou proti nekalej súťaži vzniknutej prostredníctvom vyplácania príliš nízkych miezd.

Sumu minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením dvomi sumami :

  • v eurách za mesiac (mesačná minimálna mzda),
  • v eurách za odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda).

Mesačná minimálna mzda

Mesačná minimálna mzda v nominálnej sume, ustanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky, sa použije len v prípade, ak zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase, t.j. nemá dohodnutý kratší pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce, a v príslušnom mesiaci odpracoval plný mesačný fond pracovného času.

Ak má zamestnanec dohodnutý kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas alebo neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni alebo hodiny, suma mesačnej minimálnej mzdy sa zníži v pomere, medzi skutočne odpracovaným časom a mesačným fondom pracovného času. Alikvotná výška sumy minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Hodinová minimálna mzda

Hodinová minimálna mzda v nominálnej sume, ustanovenej na príslušný rok nariadením vlády Slovenskej republiky, sa uplatní u zamestnancov na takých prevádzkach, v ktorých je pracovný čas podľa § 85 Zákonníka práce ustanovený na 40 hodín týždenne.

V prípade, že na prevádzke zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas kratší ako 40 hodín, suma hodinovej minimálnej mzdy sa zvýši v pomere medzi 40 hodinami a ustanoveným týždenným pracovným časom; upravená suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Ak by išlo o zamestnanca, ktorý má v pracovnej zmluve dohodnutý kratší týždenný pracovný čas podľa § 49 Zákonníka práce, suma hodinovej minimálnej mzdy sa z dôvodu jeho práce na kratší pracovný čas nezvyšuje. U takéhoto zamestnanca sa vychádza z hodinovej minimálnej mzdy, platnej pre ustanovený týždenný pracovný čas na pracovisku zamestnanca.

Doplatok do sumy minimálnej mzdy

Nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy vzniká zamestnancovi v prípade, ak jeho mzda v kalendárnom mesiaci nedosiahne úroveň minimálnej mzdy. Do porovnávanej sumy hrubej mzdy zamestnanca sa nemôžu zahrnúť žiadne sumy plnení, ktoré sa v zmysle § 118 ods. 2 Zákonníka práce nepovažujú za mzdu (napríklad náhrady mzdy alebo náhrada za pracovnú pohotovosť).

Doplatok predstavuje rozdiel medzi porovnávanou sumou minimálnej mzdy na príslušný kalendárny rok, zodpovedajúcou počtu zamestnancom odpracovaných hodín v príslušnom mesiaci, a zamestnancom dosiahnutou mzdou. Pri výpočte jeho výšky sa zo zamestnancom dosiahnutej mzdy musia vylúčiť vyplatené sumy mzdy za prácu nadčas, mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a suma mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce.

Týmto postupom sa zabezpečí, že sumy taxatívne vymedzených nárokových zložiek mzdy sa musia poskytnúť nad rámec mzdy, dorovnanej do úrovne minimálnej mzdy. Sumy všetkých ostatných zložiek mzdy (napr. prémií, výkonnostných odmien, osobného ohodnotenia, nenárokových príplatkov a zvýhodnení) sú súčasťou celkovej mzdy zamestnanca, ktorá sa porovnáva so sumou minimálnej mzdy.

Na účely výpočtu hodinového podielu z takto očistenej dosiahnutej mzdy sa do počtu odpracovaných hodín v mesiaci nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Porovnajte si svoj plat

Nenašli ste odpoveď?
Máte otázku, napr. o svojej mzde? Spýtajte sa ju v našom Fóre práce.