Minimálna mzda

Posledná aktualizácia: 18. januára 2024
minimálna mzda
Každý zamestnanec má v zmysle Zákonníka práce právny nárok na mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy.

Nárok na minimálnu mzdu sa vzťahuje na:

  • zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  • fyzické osoby, ktoré pracujú na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti).

Vývoj výšky minimálnej mzdy v SR od roku 1993

minimalna mzda 2024

Základné informácie

Sumu minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda Slovenskej republiky svojím nariadením dvomi spôsobmi:

  • v eurách za mesiac (mesačná minimálna mzda),
  • v eurách za odpracovanú hodinu (hodinová minimálna mzda).

Mesačná minimálna mzda sa uplatňuje u zamestnancov, ktorí dostávajú mesačnú mzdu. U zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inak (napr. hodinovou mzdou), sa vychádza z hodinovej minimálnej mzdy.

Minimálna mzda slúži na ochranu zamestnanca, ale aj zamestnávateľa. Minimálna mzda plní dve základné funkcie:

  • sociálne-ochrannú – minimálna mzda má zamestnancovi zaistiť, aby jeho príjem neklesol pod sociálne akceptovateľnú úroveň a zároveň zaisťuje rovné podmienky mzdovej konkurencie, aby sa zabránilo  neprimeranému podhodnoteniu pracovnej sily,
  • ekonomicko-kriteriálnu – zaručenie minimálnej mzdy má motivovať k vyhľadávaniu práce namiesto prijímania sociálnych dávok a má byť ochranou proti nekalej súťaži vzniknutej prostredníctvom vyplácania príliš nízkych miezd.

Mesačná minimálna mzda

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa ustanovuje každý rok nariadením Vlády SR. Používa sa len v prípade, ak je zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou a nemá pracovný čas kratší ako 40 hodín (§ 49 Zákonníka práce) a v danom mesiaci neodpracoval menej.

Ak má zamestnanec dohodnutý kratší pracovný čas, alebo neodpracoval plný mesačný fond pracovného času, suma mesačnej minimálnej mzdy sa mu zníži v pomere medzi skutočne odpracovaným časom a mesačným fondom pracovného času. Alikvotná výška sumy minimálnej mzdy v eurách za mesiac sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Hodinová minimálna mzda

Suma hodinovej minimálnej mzdy sa ustanovuje každý rok nariadením Vlády SR. Platí v prevádzkach s ustanoveným pracovným časom 40 hodín týždenne (§ 85 Zákonníka práce).

V prípade, že na prevádzke zamestnávateľa je ustanovený týždenný pracovný čas kratší ako 40 hodín, suma hodinovej minimálnej mzdy sa zvýši v pomere medzi 40 hodinami a ustanoveným týždenným pracovným časom; upravená suma minimálnej mzdy v eurách za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Ak má zamestnanec v pracovnej zmluve dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, suma hodinovej minimálnej mzdy sa z dôvodu jeho práce na kratší pracovný čas nezvyšuje (§ 49 Zákonníka práce). U takéhoto zamestnanca sa vychádza z hodinovej minimálnej mzdy, platnej pre ustanovený týždenný pracovný čas na pracovisku zamestnanca.

Doplatok do sumy minimálnej mzdy

Nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy vzniká zamestnancovi v prípade, ak jeho mzda v kalendárnom mesiaci nedosiahne úroveň minimálnej mzdy.

Doplatok predstavuje rozdiel medzi porovnávanou sumou minimálnej mzdy zodpovedajúcou počtu odpracovaných hodín v mesiaci a zamestnancom dosiahnutou mzdou. Do zamestnancom dosiahnutej mzdy patria aj prémie, výkonnostné odmeny, osobné ohodnotenie, nenárokové príplatky a zvýhodnenia.

Do zamestnancom dosiahnutej mzdy sa nezapočítavajú vyplatené sumy mzdy za prácu nadčas, mzdového zvýhodnenia za prácu vo sviatok, mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu, mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a suma mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce. Tieto sa mu poskytujú nad rámec dorovnanej mzdy.

 

Porovnajte si svoj plat