Skúšobná doba

Posledná aktualizácia: 3. januára 2019
skúšobná doba
Počas skúšobnej doby majú zamestnanec aj zamestnávateľ možnosť otestovať vzájomnú spoluprácu.

Skúšobná doba je čas po nástupe do nového zamestnania trvajúci najviac 3 mesiace. Pri vedúcom pracovníkovi, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti alebo je člen štatutárneho orgánu je skúšobná doba najviac 6 mesiacov.

Počas skúšobnej doby je pracovný pomer možné kedykoľvek ukončiť z oboch strán. Tento zámer je potrebné oznámiť minimálne 3 dni pred skončením.

Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne. Je sprevádzaná adaptačným procesom zamestnanca, ktorý zvyčajne končí jeho vyhodnotením. Slúži ako overovacia doba pre obe strany, či bude pracovný vzťah fungovať.

Počas skúšobnej doby zamestnanec riadne chodí do práce a plní pracovné povinnosti, tak ako je dohodnuté v pracovnej zmluve. Počas prvých troch mesiacov nemá zamestnanec nárok na čerpanie dovolenky.

Zásady správania počas skúšobnej doby

  • Do práce chodievajte načas a nemeškaje. Neskoré príchody a neskoré odchody sú znakom nedôslednosti a toho, že vám na firme až tak nezáleží. Ak viete, že budete meškať, alebo si musíte niečo vybaviť, vždy o tom vopred informujte nadriadeného.
  • Nemajte absencie. Počas skúšobnej doby nie je vhodné brať si dlhšiu dovolenku, ak ste sa na tom nedohodli pri podpise zmluvy. Tiež by ste nemali opúšťať pracovisko na vybavovanie si súkromných aktivít, ak si to nevyžaduje vážna situácia.
  • Robte si poznámky. Nikto nečaká, že budete hneď všetko ovládať. Preto majte vždy po ruke notes a pero, podrobne sledujte okolie a veľa sa pýtajte.
  • Ak budete požiadaní o prácu nadčas, neodmietajte. Zamestnávateľ vás môže testovať, ako budete na podobné požiadavky reagovať v budúcnosti.
  • Prijímajte spätnú väzbu. Ak vám nadriadení predostrie návrh na zlepšenie niektorých činností, vezmite si ho k srdcu a snažte sa na nich pracovať.

Vyhodnotenie skúšobnej doby

Ukončenie skúšobnej doby je sprevádzané jej vyhodnotením. V mnohých spoločnostiach sa to deje oficiálne, pomocou špeciálnych formulárov, za prítomnosti nadriadeného a často aj zástupcu HR. Hodnotíte vy ako aj váš nadriadený. Ukončenie skúšobnej doby je aj príležitosť na prehodnotenie vášho platu.

Porovnajte si svoj plat