§ 38eze Prechodné ustanovenie účinné od 31. decembra 2022

§ 38eze
Prechodné ustanovenie účinné od 31. decembra 2022
Za zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 1 písm. a) sa nepovažuje

a) stabilizačný príspevok,77)
b) jednorazové peňažné plnenie určené na stabilizáciu zamestnanca, ak

1. je poskytnuté zamestnávateľom, ktorý je

1a. poskytovateľ sociálnej služby, zamestnancovi ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určenom rozhodnutím vlády,
1b. subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancovi ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určenom rozhodnutím vlády a
2. náklady na poskytnutie tohto jednorazového peňažného plnenia sú zamestnávateľovi podľa prvého bodu uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu do 31. marca 2023.

77) § 102at zákona č. 578/2004 Z.z. v znení zákona č. 518/2022 Z.z.