§ 38ezf Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023

§ 38ezf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
(1) Ministerstvo vnútra do 20. januára 2023 odovzdá zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov na účely zabezpečenia úhrad zdravotnej starostlivosti podľa § 9h ods. 2 zoznam cudzincov uvedených v § 9h ods. 2 písm. b) až d) v rozsahu

a) meno a priezvisko,
b) pohlavie,
c) dátum narodenia,
d) rodné číslo alebo bezvýznamové identifikačné číslo, ak ho má osoba pridelené,
e) dátum začatia konania o udelenie azylu, dátum začatia konania o poskytnutie dočasného útočiska alebo dátum začatia ubytovania osoby podľa § 9h ods. 2 písm. d) v pobytovom tábore,
f) označenie dôvodu nároku podľa § 9h ods. 2.
(2) Zdravotná poisťovňa môže do 31. decembra 2023 postupovať podľa § 9b ods. 10 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2021.