§ 38ezd Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2022

§ 38ezd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2022
(1) Mesačné prerozdeľovanie podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. decembra 2022 sa vykoná prvýkrát v marci 2023 za mesiac január 2023.
(2) Ročné prerozdeľovanie za rok 2022 sa vykoná v roku 2023 podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. novembra 2022.
(3) Zdravotná poisťovňa je povinná zaslať do 15. decembra 2022 ministerstvu zdravotníctva na účel výpočtu indexov rizika nákladov na rok 2023 údaje o

a) hospitalizáciách poistencov v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 v rozsahu

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri prepustení z hospitalizácie,
3. dátum prijatia na hospitalizáciu,
4. dátum prepustenia z hospitalizácie,
5. údaje o ďalších hospitalizáciách v kalendárnom mesiaci v rozsahu bodov 1 až 4, ak mal poistenec v kalendárnom mesiaci viacero hospitalizácií,
b) poistencoch, ktorým bola poskytnutá uhrádzaná zdravotnícka pomôcka v období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021, zaevidovaná v účtovnej evidencii zdravotnej poisťovne, v rozsahu

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. označenie podskupiny uhrádzaných zdravotníckych pomôcok57ac) s kódom a názvom poskytnutej uhrádzanej zdravotníckej pomôcky,
3. počet uhrádzaných zdravotníckych pomôcok podľa druhého bodu,
4. dátum výdaja uhrádzanej zdravotníckej pomôcky podľa druhého bodu,
5. kód diagnózy uvedený na lekárskom poukaze.

57ac) § 29 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z.z.