§ 38ej Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2017

§ 38ej
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2017
Do 31. decembra 2017 sa poistenec, ktorý má vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom, pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazuje preukazom poistenca, európskym preukazom alebo náhradným certifikátom, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemá vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka64) a nepoužíva informačný systém, ktorý má overenie zhody65) vydané národným centrom.

64) § 7 zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z.z.

65) § 11 zákona č. 153/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.