§ 38ei Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017

§ 38ei
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017
(1) Odpočítateľná položka podľa § 13a tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2016.
(2) Zamestnanec na účely tohto zákona nie je v období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021 fyzická osoba, ktorá odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu podľa osobitného predpisu.8aac)
(3) Od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je sadzba poistného pre štát 3,78% z vymeriavacieho základu.
(4) Ak zdravotná poisťovňa zaslala poistencovi výzvu a nezaslala mu upovedomenie podľa § 23 ods. 13 pred 1. januárom 2017, je povinná poistencovi zaslať upovedomenie podľa § 23 ods. 13 v znení účinnom do 31. decembra 2016.
(5) Ak samostatne zárobkovo činná osoba alebo platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 nepredložil príslušnej zdravotnej poisťovni podklady potrebné na správny výpočet preddavku na poistné a poistného a príslušná zdravotná poisťovňa nevyčíslila preddavok na poistné a poistné do 31. decembra 2016 podľa § 20 ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2016, zdravotná poisťovňa pri vyčíslení preddavku na poistnom a poistného postupuje podľa § 20 ods. 4 druhej vety tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017.
(6) Pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2016 zdravotná poisťovňa postupuje podľa § 19 ods. 1 tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2016.
(7) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 9 tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2017 sa použije prvýkrát pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2017.

8aac) § 35 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
64) § 7 zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z.z.