§ 38ek Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017

§ 38ek
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017
(1) Ustanovenie § 38ei ods. 3 sa od 1. novembra 2017 neuplatňuje.
(2) Od 1. novembra 2017 do 31. decembra 2017 je sadzba poistného pre štát 5,67% z vymeriavacieho základu.
(3) Ročné prerozdeľovanie poistného podľa tohto zákona sa vykoná prvýkrát v roku 2017 za rok 2016.