§ 38eb Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

§ 38eb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1) Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky pri výpočte preddavkov na poistné podľa § 16 ods. 18, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť zamestnávateľovi prvýkrát do 25. januára 2015.
(2) Od 1. januára 2015 do 31. októbra 2015 je sadzba poistného pre štát 4,16% z vymeriavacieho základu.
(3) Od 1. novembra 2015 do 31. decembra 2015 je sadzba poistného pre štát 5,85% z vymeriavacieho základu.