§ 38ec Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015

§ 38ec
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1) Povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. k) sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 30. júna 2015 za prechádzajúci kalendárny rok.
(2) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2015.