§ 38ea Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013

§ 38ea
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013
Dohodu podľa § 29b ods. 18 uzatvorí úrad s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny najneskôr do 5. novembra 2013.