§ 11 Platitelia poistného

§ 11
Platitelia poistného
(1) Na účely tohto zákona je povinný platiť poistné
a) zamestnanec,
b) samostatne zárobkovo činná osoba,
c) zamestnávateľ,
d) štát,
e) platiteľ dividend.

(2) Poistné je povinná platiť aj osoba, ktorá je verejne zdravotne poistená podľa tohto zákona a nie je
a) zamestnancom,
b) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo
c) osobou podľa odseku 7.

(3) Zamestnancom je na účely tohto zákona fyzická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú v § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3. Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 a v ktorých nie je fyzickou osobou podľa odseku 7 písm. m) a s).
(4) Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, alebo má príjem z tejto činnosti.
(5) Zamestnávateľom je na účely tohto zákona

a) fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a), ak má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, 3) povolenie na prechodný pobyt 27) alebo povolenie na trvalý pobyt, 28)
b) právnická osoba, ktorá je povinná poskytovať zamestnancovi plnenie za vykonávanie zárobkovej činnosti podľa § 10b ods. 1 písm. a), ak jej sídlo alebo sídlo jej organizačnej zložky je na území Slovenskej republiky,
c) pre fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť podľa § 10b ods. 3

1. fyzická osoba podľa písmena a), ktorá má bydlisko v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, alebo
2. právnická osoba podľa písmena b) so sídlom alebo so sídlom jej organizačnej zložky v inom členskom štáte alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(6) Ak zamestnávateľom zamestnanca nie je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 5, je ním platiteľ príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb podľa osobitného predpisu. 18)
(7) Štát je platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za
a) nezaopatrené dieťa; 29) za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia, 30) poistencom štátu je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia,,
b) fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok podľa osobitného predpisu, 31) okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, 31) alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu 32) alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,
c) fyzickú osobu, ktorá poberá rodičovský príspevok 33) a rodičovský príspevok z iného členského štátu, ak tam nie je zdravotne poistená,
d) fyzickú osobu, ktorá dosiahla dôchodkový vek a ktorej nevznikol nárok na dôchodok,
e) fyzickú osobu, ktorá je invalidná 34) a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok, 35)
f) obvineného vo väzbe,7) odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,8) osobu vo výkone detencie,6a) obvineného vo väzbe alebo odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody v inom členskom štáte, ak tam nie je zdravotne poistený,
g) fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnená na základe rozhodnutia súdu, alebo v zariadení sociálnych služieb 5) celoročne,
h) študenta z iného členského štátu, zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo za žiaka alebo študenta, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí 4a) a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike,
i) fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie, 36)
j) fyzickú osobu, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov, ak za inú osobu nie je platiteľom štát podľa písmena c) alebo písmena m) prvého bodu na totožné dieťa a za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa,
k) fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu 37) alebo opatruje blízku osobu, 38) ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb 39) alebo v zdravotníckom zariadení; 40) ak za inú osobu nie je platiteľom štát z dôvodu opatrovania tej istej osoby,
l) manželku alebo manžela zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu v cudzine, alebo zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí,

m) fyzickú osobu,

1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu,41)
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť,
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 14. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu43) a ktorá vykonáva ošetrovanie alebo starostlivosť aj po tomto dni,
4. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 90. dňa osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu44) a ktorá vykonáva domácu starostlivosť aj po tomto dni,
5. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu,44c)
n) fyzickú osobu, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, a fyzickú osobu, ktorá je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,45)
o) fyzickú osobu, ktorá je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 46)
p) cudzinca zaisteného na území Slovenskej republiky, 6)
q) azylanta4) v období šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov od dátumu udelenia azylu,
r) fyzickú osobu, ktorá vykonáva pracovnú činnosť pre cirkevné, rehoľné a charitatívne spoločenstvo,
s) fyzickú osobu, ktorá je nemocensky zabezpečená a poberá náhradu služobného platu policajta počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby a náhradu služobného príjmu profesionálneho vojaka, ktorý nemôže vykonávať vojenskú službu pre chorobu alebo úraz, nemocenské alebo materské podľa osobitného predpisu, 47)
t) študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov,
u) fyzickú osobu, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, 21)

v) fyzickú osobu vykonávajúcu dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu,47ab)
w) štipendistu v rámci programu, ktorého vytvorenie schválila vláda Slovenskej republiky, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje na základe medzinárodnej zmluvy, alebo v rámci programu Európskej únie, alebo v rámci programu, ktorý sa realizuje podľa osobitného predpisu,8aad) ak takejto osobe je priznané štipendium na dobu v trvaní viac ako jeden mesiac a ak ku dňu vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia trvá existencia programu.

(8) Štát nie je platiteľom poistného za osobu podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v), ak má táto osoba v rozhodujúcom období vymeriavací základ podľa § 13 vyšší ako 15-násobok životného minima47a) platného k prvému dňu kalendárneho roka rozhodujúceho obdobia (ďalej len „15-násobok životného minima“) alebo ak má pomernú časť vymeriavacieho základu prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v) vyššiu, ako pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa odseku 7 písm. a) až l), n) až r) a t) až v).
(9) Ak sa dôvody na platenie poistného štátom prekrývajú, štát platí poistné len raz. Osoby uvedené v odseku 7 sú povinné z príjmu zo zárobkovej činnosti podľa § 10b platiť poistné podľa § 13.
(10) Osobná celodenná a riadna starostlivosť je na účely tohto zákona starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a duševného vývinu, ktorou sa zabezpečuje najmä jeho výchova, primeraná výživa, hygiena a dodržiavanie liečebno-preventívnych opatrení. Podmienka osobnej celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa je splnená aj vtedy, ak dieťa

a) navštevuje jasle, materskú školu, zariadenie, v ktorom je umiestnené na základe rozhodnutia súdu, alebo iné obdobné zariadenie v rozsahu najviac štyri hodiny denne,
b) pravidelne ambulantne navštevuje liečebno-rehabilitačné zariadenie,
c) je zo zdravotných dôvodov v ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia najviac tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(11) Platiteľ dividend na účely tohto zákona je právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, 47b) ktorá vypláca dividendy.

3) Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 42 až 57 zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4a) Zákon č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 344/2007 Z.z.
5) § 32 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

6) § 62 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6a) Zákon č. 231/2019 Z.z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
8aad) § 94a zákona 131/2002 Z.z.
8ab) § 65 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
18) § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

20) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

21) § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22) § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

23) § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

24) § 3 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

25) Zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

26) § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

27) § 17 zákona č. 48/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

28) § 34 zákona č. 48/2002 Z.z. v znení zákona č. 558/2005 Z.z.

29) § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

30) § 60 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

31) Zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

32) § 38 až 43, § 125 a 126 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

34) § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

35) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

36) § 76 až 104 Obchodného zákonníka.

36) § 40 zákona č. 447/2008 Z.z.
37) Zákon č. 447/2008 Z.z.

38) § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

39) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

40) Zákon č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

41) Zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 462/2003 Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

42) § 34 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

43) § 42 písm. a) zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

44) § 42 písm. b) zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 12a alebo § 12b zákona č. 576/2004 Z.z. v znení zákona č. 467/2019 Z.z.

44a) § 12a alebo § 12b zákona č. 576/2004 Z.z. v znení zákona č. 467/2019 Z.z.

44c) § 36 ods. 1 písm. u) zákona č. 5/2004 Z.z. v znení zákona č. 376/2018 Z.z.

45) Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

46) Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

47) § 5 písm. a), b) a d) zákona č. 328/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

47a) Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
47ab) § 2 ods. 2 zákona č. 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47b) § 56 a nasl. Obchodného zákonníka.