§ 10b Zárobková činnosť

§ 10b
Zárobková činnosť
(1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis 16h) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá
a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu18) okrem príjmov

1. z dohody o brigádnickej práci študentov,
2. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku,
3. z dohody o vykonaní práce poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,19a) poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
4. z dohody o pracovnej činnosti poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,19a) poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
5. zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka poberateľov výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšili dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) poberateľov invalidného výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov,19a) poberateľov starobného dôchodku, poberateľov predčasného starobného dôchodku alebo poberateľov invalidného dôchodku,
6. z odchodného, výsluhového príspevku alebo príjmov z rekreačnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,19a)
b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu 20) okrem príjmu z výkonu činnosti osobného asistenta, 21)
c) dosahovanie príjmu z kapitálového majetku podľa osobitného predpisu, 22)
d) dosahovanie príjmu z ostatných príjmov podľa osobitného predpisu, 23)
e) podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu24) okrem podielu na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu23a) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu a okrem podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu24a) (ďalej len „dividendy“).

(2) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu 25) z dôvodu, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia. Ak je príjem z tejto činnosti uvedený v cudzej mene, na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou, platný k poslednému dňu kalendárneho roka, ktorého sa príjem podľa prvej vety týka.
(3) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu, 25) ktorú vykonáva fyzická osoba na území Slovenskej republiky, a na ktorú sa v právnych vzťahoch povinného verejného zdravotného poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu 16h) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
(4) Zárobkovou činnosťou nie je činnosť, na základe ktorej plynú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa osobitného predpisu, 26) a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené od dane podľa osobitného predpisu, 25) ak v odseku 1 písm. e) nie je uvedené inak.

8ab) § 65 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
16h) § 20d zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 220/2013 Z.z.

18) § 5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

19a) § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

21) § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22) § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

23) § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

23a) § 3 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
24) § 3 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

24a) § 5 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

25) Zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

26) § 43 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.