§ 12 Sadzba poistného

§ 12
Sadzba poistného
(1) Sadzba poistného je pre
a) zamestnanca 4% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,
b) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 14% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 a poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7,
c) samostatne zárobkovo činnú osobu 14% z vymeriavacieho základu; ak je samostatne zárobkovo činná osoba osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7% z vymeriavacieho základu,
d) zamestnávateľa 10% z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,
e) poistenca podľa § 11 ods. 2 14% z vymeriavacieho základu; ak je poistenec podľa § 11 ods. 2 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7% z vymeriavacieho základu,
f) štát 5% z vymeriavacieho základu,
g) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 14% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6.

(2) Na účely tohto zákona sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba
a) uznaná za invalidnú, 48)
b) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. 49)

(3) Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.
(4) zrušený od 1.3.2022.

40) Zákon č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

48) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 328/2002 Z.z.

49) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z.