§ 12 Sadzba poistného

§ 12
Sadzba poistného
(1) Sadzba poistného je pre
a) zamestnanca 4% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1; ak je zamestnanec

1. osobou so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 2% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,
2. zamestnancom podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je 0% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,
b) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 14% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7; ak je zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, poistenec podľa § 11 ods. 2 a poistenec štátu podľa § 11 ods. 7 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 7,
c) samostatne zárobkovo činnú osobu 14% z vymeriavacieho základu; ak je samostatne zárobkovo činná osoba osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7% z vymeriavacieho základu,
d) zamestnávateľa 10% z vymeriavacieho základu; ak zamestnáva

1. osoby so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je za tieto osoby 5% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1,
2. zamestnancov podľa § 11 ods. 7 písm. v), sadzba poistného je za tieto osoby 0% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 1, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak,
e) poistenca podľa § 11 ods. 2 14% z vymeriavacieho základu; ak je poistenec podľa § 11 ods. 2 osoba so zdravotným postihnutím, sadzba poistného je 7% z vymeriavacieho základu,
f) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, poistenca podľa § 11 ods. 2 a poistenca štátu podľa § 11 ods. 7 14% z vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6.

(2) Na účely tohto zákona sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje fyzická osoba

a) uznaná za invalidnú, 48)
b) s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50%. 49)
(3) Sadzba poistného pre osoby so zdravotným postihnutím sa uplatní v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola táto osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň.
(4) Sadzba poistného podľa odseku 1 písm. a) druhého bodu a písm. d) druhého bodu sa vzťahuje len na príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) od jedného zamestnávateľa, ktorý prvý oznámil zmenu platiteľa poistného v príslušnej zdravotnej poisťovni podľa § 24 písm. c).

40) Zákon č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
48) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§ 42 zákona č. 328/2002 Z.z.
49) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z.z.