Čl.II Zákon č. 2/1991 Zb.

Čl.II
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z.z., zákona č. 209/2001 Z.z., zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 553/2003 Z.z., zákona č. 585/2004 Z.z., zákona č. 103/2007 Z.z., zákona č. 328/2007 Z.z. a zákona č. 555/2007 Z.z. sa mení takto:
V § 2 sa vypúšťa odsek 4.