§ 142 Zrušovacie ustanovenie

§ 142
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:

1. čl. I zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z.z., zákona č. 143/2002 Z.z., zákona č. 185/2002 Z.z., zákona č. 411/2002 Z.z., zákona č. 667/2002 Z.z., zákona č. 139/2003 Z.z., zákona č. 267/2003 Z.z., zákona č. 453/2003 Z.z., zákona č. 550/2003 Z.z., zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 382/2004 Z.z., zákona č. 403/2004 Z.z., zákona č. 612/2004 Z.z., zákona č. 728/2004 Z.z., zákona č. 757/2004 Z.z., zákona č. 628/2005 Z.z., zákona č. 231/2006 Z.z., zákona č. 664/2006 Z.z., zákona č. 107/2007 Z.z., zákona č. 199/2007 Z.z., zákona č. 253/2007 Z.z., zákona č. 348/2007 Z.z., zákona č. 519/2007 Z.z., zákona č. 166/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 59/2009 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z.z. a zákona č. 291/2009 Z.z.,
2. zákon č. 459/2002 Z.z. o odbornej príprave zamestnancov prokuratúry,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2002 Z.z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 435/2004 Z.z.,
4. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby,
5. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 602/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov,
6. vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 390/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky,
7. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 401/2006 Z.z. o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 92/2009 Z.z.,
8. výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 158.170-2/2001, ktorým sa ustanovujú krízové oblasti na účely príplatku za štátnu službu a za verejnú službu v krízovej oblasti (oznámenie č. 167/2002 Z.z.),
9. výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 644/2008 Z.z. o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely zahraničného funkčného platu,
10. opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 622/2008 Z.z., ktorým sa ustanovuje platový koeficient pre príslušnú krajinu.