Čl.III Zákon č. 575/2001 Z.z.

Čl.III
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z.z., zákona č. 411/2002 Z.z., zákona č. 465/2002 Z.z., zákona č. 139/2003 Z.z., zákona č. 453/2003 Z.z., zákona č. 523/2003 Z.z., zákona č. 215/2004 Z.z., zákona č. 351/2004 Z.z., zákona č. 405/2004 Z.z., zákona č. 585/2004 Z.z., zákona č. 654/2004 Z.z., zákona č. 78/2005 Z.z., zákona č. 172/2005 Z.z., zákona č. 474/2005 Z.z., zákona č. 231/2006 Z.z., zákona č. 678/2006 Z.z., zákona č. 103/2007 Z.z., zákona č. 218/2007 Z.z., zákona č. 456/2007 Z.z., zákona č. 568/2007 Z.z., zákona č. 617/2007 Z.z., zákona č. 165/2008 Z.z., zákona č. 408/2008 Z.z., zákona č. 583/2008 Z.z., zákona č. 70/2009 Z.z. a zákona č. 165/2009 Z.z. sa mení takto:
1. V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „právne vzťahy pri vykonávaní štátnej služby a“ nahrádzajú slovami „štátnozamestnanecké vzťahy a právne vzťahy“.

2. V § 24 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e sa vypúšťajú.