§ 10 Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia

§ 10
Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva

a) zúčastňujú sa na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov,
b) zúčastňujú sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky a Programu imunizácie,
c) plnia špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
d) nariaďujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12,
e) vykonávajú posudkovú činnosť podľa § 13,
f) vykonávajú výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou podľa § 14.