§ 11 Špecializované úlohy verejného zdravotníctva

§ 11
Špecializované úlohy verejného zdravotníctva
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v rozsahu svojej špecializácie

a) vykonávajú objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie,
b) zabezpečujú vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve,
c) zabezpečujú činnosti národných referenčných centier podľa § 8,
d) zabezpečujú vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom, 14)
e) monitorujú vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,
f) zhromažďujú základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečujú ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie,
g) vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
h) vykonávajú odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,
i) monitorujú výskyt prenosných ochorení a vykonávajú epidemiologický dohľad,
j) prešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
k) plánujú a koordinujú kontrolu prenosných ochorení,
l) plánujú, koordinujú a kontrolujú imunizačný program, kontrolujú správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,
m) monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny,
n) monitorujú zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí,
o) monitorujú vplyv výživy na zdravie ľudí a vypracúvajú odporúčané výživové dávky obyvateľov a pre výživovú politiku štátu,
p) vykonávajú identifikáciu zdravotných rizík a vypracúvajú návrhy na ich minimalizáciu,
q) spracúvajú a zverejňujú údaje o stave verejného zdravia a vykonávajú edičnú činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
r) plnia špecializované úlohy v odbore lekárskej mikrobiológie, v odbore genetickej toxikológie, v odbore mikrobiológie životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,
s) zabezpečujú odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
t) spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
u) vykonávajú činnosti a aktivity na podporu používania pitnej vody z vodovodu a poskytujú obyvateľom poradenstvo na podporu používania pitnej vody s osobitnou pozornosťou na skupiny obyvateľov vystavené vo zvýšenej miere zdravotnému riziku, ktoré súvisí s používaním nevyhovujúcej pitnej vody; poradenstvo na podporu používania pitnej vody z vodovodu pravidelne aktualizujú.

14) Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z.