§ 10-14 TRETIA ČASŤ PREVENCIA OCHORENÍ A INÝCH PORÚCH ZDRAVIA

TRETIA ČASŤ
PREVENCIA OCHORENÍ A INÝCH PORÚCH ZDRAVIA
§ 10
Úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva

a) zúčastňujú sa na príprave celospoločenských a regionálnych programov podpory, ochrany a rozvoja verejného zdravia zameraných na ovplyvňovanie verejného zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov a prevenciou rizikových faktorov,
b) zúčastňujú sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky a Programu imunizácie,
c) plnia špecializované úlohy verejného zdravotníctva podľa § 11,
d) nariaďujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. b) až n) a ods. 3 až 5,
e) vykonávajú posudkovú činnosť podľa § 13,
f) vykonávajú výchovu spoločnosti ku zdraviu najmä poradenskou činnosťou podľa § 14.

§ 11
Špecializované úlohy verejného zdravotníctva
Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva v rozsahu svojej špecializácie

a) vykonávajú objektivizáciu, referenčné a špecializované testovanie a kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a biologického materiálu na účely posudzovania ich možného vplyvu na verejné zdravie,
b) zabezpečujú vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve,
c) zabezpečujú činnosti národných referenčných centier podľa § 8,
d) zabezpečujú vnútorný kontrolný systém kvality meraní a jeho súlad s osobitným predpisom, 14)
e) monitorujú vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,
f) zhromažďujú základné údaje v oblasti ochrany verejného zdravia, zabezpečujú ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie,
g) vedú evidenciu a dokumentáciu epidemiologických údajov a iných údajov významných z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
h) vykonávajú odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek vôd, ovzdušia, pôdy, odpadov, požívatín a kozmetických výrobkov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti a na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,
i) monitorujú výskyt prenosných ochorení a vykonávajú epidemiologický dohľad,
j) prešetrujú pracovné podmienky a spôsob práce fyzickej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania a podmienky výkonu práce u ostatných zamestnancov rovnakej profesie na tom istom pracovisku,
k) plánujú a koordinujú kontrolu prenosných ochorení,
l) plánujú, koordinujú a kontrolujú imunizačný program, kontrolujú správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami na všetkých úrovniach,
m) monitorujú kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa a kvalitu vody určenej na kúpanie počas kúpacej sezóny,
n) monitorujú zdravotný stav obyvateľstva a jeho skupín vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam, spôsobu života a práce a zdravotného uvedomenia ľudí,
o) monitorujú vplyv výživy na zdravie ľudí a vypracúvajú odporúčané výživové dávky obyvateľov a pre výživovú politiku štátu,
p) vykonávajú identifikáciu zdravotných rizík a vypracúvajú návrhy na ich minimalizáciu,
q) spracúvajú a zverejňujú údaje o stave verejného zdravia a vykonávajú edičnú činnosť v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia,
r) plnia špecializované úlohy v odbore lekárskej mikrobiológie, v odbore ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, v odbore genetickej toxikológie, v odbore mikrobiológie životného prostredia, v odbore biológie životného prostredia a v odbore chemických analýz a fyzikálnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok,
s) zabezpečujú odbornú prípravu na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,
t) spracúvajú osobné údaje fyzických osôb súvisiace s ich zdravotným stavom na účely ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

§ 12
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam
(1) Opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú

a) opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,
b) opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie,
c) opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie,
d) opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením.
(2) Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú

a) opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,
b) hlásenie prenosného ochorenia a podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie,
c) odber vzoriek biologického materiálu od ľudí a vzoriek pitnej vody a vzoriek vody z vody určenej na kúpanie, z vody prírodného kúpaliska a z vody umelého kúpaliska, vrátane odberu vzoriek potravín a hotových pokrmov, kozmetických výrobkov a vzoriek pracovného prostredia a vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbne látky,
d) osobitné a mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach a nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva,
e) dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov,
f) izolácia v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom určenom zariadení, zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténne opatrenia,
g) opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
h) zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia,
i) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,
j) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na kúpanie,
k) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
l) zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,
m) opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia,
n) zákaz činnosti alebo prevádzky,
o) zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov,
p) zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.
(3) Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie sú

a) zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,
b) monitorovanie zdravotného stavu ľudí s cieľom identifikácie a analýzy faktorov ovplyvňujúcich vznik chorôb,
c) zákaz alebo obmedzenie uvádzania do obehu a použitia nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov a iných výrobkov ohrozujúcich verejné zdravie,
d) zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov a nápojov,
e) zákaz alebo obmedzenie prevádzky v budovách a zariadeniach, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie,
f) zákaz alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,
g) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na kúpanie,
h) zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku a na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
i) zákaz alebo obmedzenie hromadného podujatia,
j) uloženie nápravných opatrení s cieľom dosiahnuť súlad kozmetického výrobku s osobitným predpisom,13ah) príkaz na stiahnutie kozmetického výrobku z trhu14a) a príkaz na prevzatie kozmetického výrobku späť14b) od spotrebiteľa v lehote primeranej závažnosti rizika pre verejné zdravie,
k) zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.
(4) Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie sú

a) obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na zamestnancov technickými, organizačnými a inými ochrannými a preventívnymi opatreniami vrátane zabezpečenia pitného režimu pre zamestnancov, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života a zdravia,
b) obmedzenie negatívneho vplyvu rizikových prác na zamestnancov,
c) zabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnávateľom podľa § 30a, 30ab a 30ad pre zamestnancov, ktorých práca je spojená so zvýšeným rizikom vrátane vykonávania cielených lekárskych preventívnych prehliadok, posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce a preventívne očkovanie u zamestnancov vystavených riziku infekcie,
d) určenie minimálneho rozsahu a frekvencie sledovania faktorov pracovných podmienok, lehôt a minimálnej náplne lekárskych preventívnych prehliadok u zamestnancov, ak ide o mimoriadnu situáciu, nehodu alebo núdzový stav na pracovisku,
e) zákaz alebo obmedzenie výroby, spracovania a používania materiálov, chemických látok a prípravkov, nástrojov, strojov, zariadení, pracovných a technologických postupov, ktoré zhoršujú pracovné prostredie, podmienky práce a ohrozujú zdravie zamestnancov.
(5) Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení a iných porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením sú

a) odovzdanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, rádioaktívnych odpadov alebo uvoľnenie rádioaktívnych látok spod administratívnej kontroly, prípadne zrušenie pracoviska,
b) vykonanie špeciálnych meraní, analýz alebo vyšetrení na účely hodnotenia zdraviu škodlivých faktorov a ich možného vplyvu na zdravie,
c) vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia zamestnancov a obyvateľov technickými, organizačnými a inými ochrannými a preventívnymi opatreniami,
d) minimálny rozsah a frekvencia sledovania faktorov pracovných podmienok, lehôt a minimálna náplň preventívnych lekárskych prehliadok u zamestnancov, ak ide o ohrozenie verejného zdravia,
e) opatrenia na obmedzenie objemovej aktivity radónu v obytných priestoroch alebo na obmedzenie užívania priestorov s vysokými aktivitami radónu v ovzduší,
f) vykonanie iného odôvodneného opatrenia, ktorým sa zníži ožiarenie,
g) zákaz alebo obmedzenie vykonávania činnosti vedúcej k ožiareniu alebo činnosti v prostredí so zvýšeným ožiarením prírodným žiarením,
h) zákaz alebo obmedzenie používania stavebných materiálov alebo dodávania pitnej vody, ak ich aktivita je vyššia ako smerné hodnoty ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),
i) odstránenie rádioaktívnych rezíduí.
(6) Opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariaďujú úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
(7) Opatrenia podľa odseku 2 písm. a) nariaďuje ministerstvo na návrh úradu verejného zdravotníctva.

§ 13
Posudková činnosť
(1) Posudková činnosť na účely tohto zákona je proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia.
(2) Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov 15) rozhodnúť vo veciach, ktoré posudzuje príslušný orgán verejného zdravotníctva z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, rozhodnú až po vydaní kladného záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva; to neplatí, ak ide o schvaľovanie podľa osobitného predpisu. 16)
(3) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k

a) územnoplánovacím podkladom, ak boli úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu verejného zdravotníctva predložené,
b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v užívaní stavieb,
d) návrhom na určenie osobitného režimu území, 15)
e) návrhom na využívanie vodných zdrojov alebo vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou.
(4) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
b) schvaľuje prevádzkové poriadky a návrhy na ich zmenu,
c) rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do užívania,
d) rozhoduje o návrhoch na zotavovacie podujatia,
e) rozhoduje o návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody,
f) rozhoduje o návrhoch na zavedenie nových technologických a nových pracovných postupov pri výrobe potravín,
g) rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov a na zmenu ich použitia,
h) rozhoduje o návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín, 17)
i) rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
j) rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
k) rozhoduje o návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie (§ 31 ods. 6),
l) rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej služby, krematória a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov, 18)
m) rozhoduje o výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody,
n) rozhoduje o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou,
o) rozhoduje o výnimke na zníženie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v programe monitorovania.
(5) V oblasti radiačnej ochrany

a) úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o

1. návrhoch na umiestnenie a výstavbu jadrového zariadenia,
2. návrhoch na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
3. návrhoch na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky,
4. návrhoch na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby jadrového zariadenia, počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
5. návrhoch na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky,
6. návrhoch na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok na výstavbu a zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu s rádioaktívnymi žiaričmi, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva,
7. návrhoch na výnimočné ožiarenie pri činnostiach vedúcich k ožiareniu,
8. návrhoch vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení, 19)
9. návrhoch na používanie stavebných výrobkov 20) na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),
10. návrhoch na distribúciu balenej pitnej vody a v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja o návrhoch na zásobovanie pitnou vodou pri prekročení indikačnej hodnoty ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),
11. návrhoch na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívne kontaminovaných zariadení,
12. návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva,
13. zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
14. zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
15. výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
16. výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja.
b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, rozhoduje o

1. návrhoch na výstavbu a zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
2. návrhoch na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
3. návrhoch na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
4. návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
5. návrhoch na zásobovanie pitnou vodou pri prekročení indikačnej hodnoty ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 62 písm. aa),
6. zvýšení rozsahu monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody o ďalšie rádiologické ukazovatele v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
7. zvýšení početnosti monitorovania rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
8. výnimke na používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
9. výnimke na zníženie rozsahu kontroly alebo početnosti kontroly rádiologických ukazovateľov kvality pitnej vody v územných obvodoch Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja.
(6) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanoviská podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe žiadosti, ktorá obsahuje

a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
b) doklad o oprávnení na podnikanie,
c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
d) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
e) hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
f) doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel, ak ide o konanie podľa odseku 4.
(7) Príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch podľa odseku 5 na základe žiadosti, ktorá obsahuje

a) údaje podľa odseku 6 písm. a),
b) doklad o oprávnení na podnikanie,
c) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu (ďalej len „odborný zástupca“), ak bol určený,
d) opis navrhovanej činnosti,
e) dokumentáciu podľa prílohy č. 2.
(8) Príslušný orgán verejného zdravotníctva si môže vyžiadať ďalšie doklady potrebné na vydanie záväzného stanoviska a rozhodnutia.
(9) Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odseku 5 písm. a) prvého bodu je 60 dní; vo zvlášť zložitých prípadoch môže úrad verejného zdravotníctva predĺžiť túto lehotu o 60 dní. Predĺženie lehoty oznámi úrad verejného zdravotníctva žiadateľovi písomne a bezodkladne. Lehota na vydanie záväzného stanoviska podľa odseku 3 písm. b) v prípade stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je ustanovená osobitným predpisom. 20a)

§ 14
Poradenská činnosť
(1) Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia, zriaďujú a prevádzkujú poradenské centrá ochrany a podpory zdravia.
(2) Cieľom poradenských centier ochrany a podpory zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom všeobecného a špecializovaného poradenstva zameraného na pozitívnu zmenu spôsobu života s využitím vedecky overených poznatkov a metód z oblasti medicíny a verejného zdravotníctva.
(3) Všeobecné poradenstvo pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických neprenosných ochorení a zo sprostredkovania informácií zrozumiteľnou formou o zásadách správneho spôsobu života a motivácie k pozitívnym zmenám pri predchádzaní najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam.
(4) Špecializované poradenstvo je zamerané na prevenciu najzávažnejších neprenosných ochorení ovplyvňovaním rizikových faktorov životného štýlu, najmä fajčenia, nedostatočnej fyzickej aktivity, nesprávnej výživy, obezity a stresu.
(5) Poradenské centrá ochrany a podpory zdravia zabezpečujú individuálne, skupinové a hromadné poradenstvo.

9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
13ah) Čl. 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
14) Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z.
14a) Čl. 2 ods. 1 písm. q) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
14b) Čl. 2 ods. 1 písm. r) nariadenia (ES) č. 1223/2009 v platnom znení.
15) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z.z.
16) § 39 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.
17) Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
18) Zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
19) § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 541/2004 Z.z.
20) § 2 zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
20a) § 140b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z.z.