Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti

Posledná aktualizácia: 20. decembra 2023
vzor dohody o hmotnej zodpovednosti
Uzavretie takejto dohody môže a často aj býva podmienkou výkonu niektorých práv zamestnanca.

Ak ako zamestnanec prichádzate do styku s hodnotami zamestnávateľa, ktoré je povinný vyúčtovať, uzavretie takejto dohody môže a často aj býva podmienkou výkonu niektorých práv. Obvykle ide o profesie skladníka, predavača, účtovníka, vodiča a pod. Zaoberá sa ňou Zákonník práce v § 177 až 191.

 • Dohodu možno ju uzavrieť samostatne, ale môže byť aj súčasťou pracovnej zmluvy,
 • môžete ju uzatvoriť, len ak ste už dovŕšili 18 rokov,
 • uzatvára sa písomne, inak je neplatná,
 • zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.

Vzor slúži len na inšpiráciu, odporúčame text vždy prispôsobiť podľa potrieb zamestnávateľa a zamestnanca.

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

uzatvorená podľa § 182 zákona č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov medzi

zamestnávateľom:

názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sídlo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zapísaný v registri Okresného súdu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zastúpený: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnávateľ“

a

zamestnancom:

meno a priezvisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bytom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dátum narodenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
číslo OP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
št. príslušnosť: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ďalej len „zamestnanec“

 I.
Predmet dohody

 1. Zamestnanec vykonáva odo dňa nástupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . pre zamestnávateľa prácu na pracovnej pozícii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
 2. Na základe tejto dohody zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť za hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať v zmysle ustanovenia § 182 Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.

 II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že zamestnanec preberá hmotnú zodpovednosť za hodnoty, ktoré prevzal podľa inventárneho zoznamu zo dňa . . . . . . . . . .
 2. Zamestnanec ďalej zodpovedá aj za nasledovné hodnoty: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: zoznam zverených cenín, hotovostí, tovaru, zásob materiálu a pod.).
 3. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že na základe tejto dohody o hmotnej zodpovednosti bude zamestnanec zodpovedať aj za hodnoty, ktoré mu budú zverené na vyúčtovanie počas trvania pracovného pomeru.
 4. Inventarizácia hodnôt zverených na vyúčtovanie musí byť vykonaná ku dňu podpísania tejto dohody ako aj v nasledovných prípadoch:

A) pri zániku tejto dohody,
B) pri zmene vo funkcii vedúceho alebo jeho zástupcu,
C) pri preradení zamestnanca na inú prácu alebo iné pracovisko.

 1. Zamestnanec zodpovedá za rozdiel na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, ak nepreukáže, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia. Zamestnávateľ sa zaväzuje zabezpečovať zamestnancovi podmienky pre riadny výkon práce spojenej s hmotnou zodpovednosťou zamestnanca. V prípade, že zamestnanec zistí, že nemá potrebné podmienky, pre riadny výkon práce spojenej s hmotnou zodpovednosťou, je povinný tieto nedostatky zamestnávateľovi ihneď oznámiť.

III.
Záverečné ustanovenia

 1. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
 2. Táto dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru alebo dňom odstúpenia od tejto dohody.
 3. Dohoda je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
 4. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. V otázkach touto dohodou neupravených sa použijú subsidiárne ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 5. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jej obsahom a so skutočnosťou, že dohodu neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ju vlastnoručne podpisujú.

 

V . . . . . . . . . . . . . . . dňa . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

zamestnanec                                                      zamestnávateľ


Stiahnite si vzor dohody v DOC