Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne a kolektívne pracovnoprávne vzťahy.