Slovník pojmov

Posledná aktualizácia: 3. januára 2019
slovník pojmov
Slovník pojmov ponúka stručné vysvetlenie pojmov a výrazov, s ktorými sa môžete stretnúť pri hľadaní práce alebo počas pracovného života. Zistite rýchlo a jasne, čo znamenajú.
A
Je neprítomnosť na pracovisku. Môže byť oprávnená ako napríklad návšteva lekára, účasť na konferencii a iné alebo neospravedlnená.
Občan mladší ako 25 rokov, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie.
Absolventská prax umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov.
je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (dočasný agentúrny zamestnanec) na účel jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením, alebo na účel jeho vyslania na prácu do iného štátu v Európskej únii.
Agentúra práce je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sprostredkováva prácu. Jej hlavnou činnosťou je vyhľadávanie ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávateľov na príslušné pracovné pozície a naopak, hľadanie pracovnej pozície pre jej klientov (potencionálnych zamestnancov) podľa ich špecifických predstáv a schopností. Okrem toho poskytuje rady týkajúce sa personalistiky či pracovného práva.
anglická skratka, znamená "čo najrýchlejšie" (as soon as possible). Používa sa v pracovnej komunikácii v súvislosti s dodaním podkladov, odoslaním mailu, zabezpečením reakcie alebo rozhodnutia a v iných situáciách.
Je hodnotiace centrum. Je to metóda, ktorá sa využíva na výber najvhodnejšieho kandidáta na pracovnú pozíciu. Prítomných je viac kandidátov, ktorí plnia zadané úlohy pred hodnotiteľmi/pozorovateľmi.
B
Beletrizovaný životopis využíva umelecký štýl pri popise faktov zo života konkrétnej osoby.
Benefit je finančná alebo nefinančná služba, ktorú zamestnávateľ poskytuje svojim zamestnancom, aby skvalitnil ich život a tým zvýšil ich motiváciu, lojalitu, kvalitu i kvantitu výkonov.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) je taký stav pracovných podmienok, ktorý eliminuje vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.
BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) je taký stav pracovných podmienok, ktorý eliminuje vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov.
Brief je anglický výraz, ktorý znamená krátky, stručný súhrn. Používa sa ako označenie zadania, ktoré je súčasťou pracovného pohovoru, ale aj ako zadanie pracovnej úlohy či projektu.
Brigáda je krátkodobá alebo jednorazová výpomoc. Vykonáva sa na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda alebo tiež hrubá mzda je peňažná odmena za prácu pred zdanením a inými odpočtami. Z brutto mzdy sa vypočítava čistá mzda.
C
Cafeteria je systém, kedy si zamestnanec volí v rámci stanoveného limitu práve tie výhody, ktoré pre neho predstavujú najväčšiu hodnotu.
Sú výdavky vynaložené v súvislosti s pracovnou cestou napr. cestovný lístok, letenka, platba za taxík, lístok na MHD.
Cover letter je názov motivačného listu v angličtine. Motivačný list je dokument posielaný spolu so životopisom objasňujúci dôvody reagovania na obsadzovanú pracovnú pozíciu. Motivačný list ponúka menej formálnu šancu predstaviť uchádzača a jeho aktivity.
Curriculum vitae je latinský názov pre životopis. Skratka CV sa používa v mnohých jazykoch, vrátane slovenčiny a angličtiny. Životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Slúži na orientáciu potenciálneho zamestnávateľa.
CV je skratka pre curriculum vitae, čo je latinský názov pre životopis. Skratka CV sa používa v mnohých jazykoch, vrátane slovenčiny a angličtiny. Životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Slúži na orientáciu potenciálneho zamestnávateľa.
Č
Je čas, kedy zamestnanec využíva svoje dovolenkové dni.
Čistá mzda je tzv. reálny príjem, ktorý zostáva jeho majiteľovi na disponovanie. Je to príjem, ktorý je očistený od dane a zdravotného a sociálneho poistenia, prípadne dôchodkového sporenia.
D
Sú výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložené daňovníkom, zaúčtované v účtovníctve daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka. Daňové výdavky definuje Zákon o dani z príjmov (Zákon č. 595/2003 Z.z.).
Dávka v nezamestnanosti je dávka vyplácaná po splnení zákonných podmienok zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti. Slúži na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti.
Zamestnancovi na pracovnej ceste patrí stravné tzv. diéty, čo prestavuje náhradu za vynaložené peňažné prostriedky za jeho stravu počas trvania pracovnej cesty. Zákon o cestovných náhradách ustanovuje sumu stravného v závislosti od času trvania pracovnej cesty a od krajiny, v ktorej je pracovná cesta realizovaná.
Dĺžka dovolenky alebo počet dovolenkových dní môže byť rôzny. Základná výmera dovolenky je najmenej 4 týždne.
Dĺžka pracovnej zmluvy na dobu neurčitú platí stále, kým jedna zo strán zmluvu nevypovie (alebo nenastanú iné skutočnosti, ktorými zmluva zaniká).  
Dĺžka pracovnej zmluvy na dobu určitú trvá do konca obdobia, na ktoré je zmluva dohodnutá (napr. 1 rok). Následne je možné sa dohodnúť na pokračovaní zmluvy alebo pracovný vzťah zaniká.  
Dobrovoľné dôchodkové poistenie je poistenie, ktoré je nad rámec zákonného dôchodkového poistenia.
Dobrovoľné nemocenské poistenie je poistenie, ktoré je nad rámec zákonného nemocenského poistenia.
Dobrovoľne nezamestnaná osoba je osoba, ktorá nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou, ani poistencom štátu. Zároveň nie je evidovaná na Úrade práce.
Dobrovoľné poistenie je poistenie, ktoré je nad rámec zákona. Týka sa dobrovoľného dôchodkového poistenia, dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti a dobrovoľného nemocenského poistenia.
Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti je poistenie, ktoré je nad rámec poistenia v nezamestnanosti.
Je stav, kedy osoba z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia či z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia nemôže vykonávať svoje zamestnanie. Používajú sa aj výrazy: práceneschopnosť alebo pracovná neschopnosť, PN.
Je čas príchodu a odchodu zamestnanca do a z pracoviska.
Je systém evidencie príchodu a odchodu zamestnancov do a z pracoviska. Každá firma ho môže mať nastavený individuálne.
Dôchodca je osoba, ktorej bol priznaný dôchodok a osoba, ktorá chce o priznanie dôchodku požiadať. To znamená, že buď poberá alebo chce požiadať o niektorú z týchto dôchodkových dávok:
 • starobný dôchodok,
 • predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok,
 • vdovecký dôchodok,
 • sirotský dôchodok.
Dôchodok je z ekonomického hľadiska synonymum pre termín príjem. Dôchodok môže byť tiež synonymom pre penziu, čo je pravidelný príjem osôb, ktoré nemôžu hradiť náklady na živobytie z pracovného príjmu.
Dodatková dovolenka je osobitný typ dovolenky, na ktorý zamestnancovi vzniká nárok podľa náročnosti vykonanej práce.
Dohoda o brigádnickej práci môže byť uzatvorená s osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia I. a II. stupňa a nedovŕšila 26 rokov veku. Študent môže na základe tejto dohody pracovať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov veku a v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však na 12 mesiacov.
Dohoda o hmotnej zodpovednosti môže a často býva podmienkou výkonu niektorých prác, ak zamestnanec prichádza do styku s hodnotami zamestnávateľa, ktoré je povinný vyúčtovať. Obvykle ide o profesie skladníka, predavača, účtovníka, vodiča a pod.
Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne.
Dohoda o skončení pracovného pomeru sa uzatvára, pokiaľ sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodli na skončení pracovného pomeru. Ak váš zamestnávateľ súhlasí, môžete uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru.
Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára pre predpokladaný rozsah práce, ktorý nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Viac...
Sa využíva na vykonanie iných zrážok zo mzdy, než vyslovene určuje Zákonník práce, pričom sa vyžaduje dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, napr. na splácanie náhrady škody, ktorú zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi.
Sa uzatvára medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorou sa zamestnávateľ zaväzuje umožniť zvýšenie kvalifikácie zamestnancovi poskytovaním pracovného voľna, náhrady mzdy a úhrady ďalších nákladov spojených so štúdiom.
Dovolenka je čas, ktorý slúži predovšetkým pre oddych a regeneráciu zamestnanca bez výpadku jeho stáleho príjmu. Nárok zamestnanca na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania.
Dress code je anglický výraz, ktorý vyjadruje štýl požadovaného obliekania v spoločnosti. Závisí od firemnej kultúry a mal by byť definovaný v interných pravidlách firmy. Môže byť záväzný alebo úplne voľný (najbežnejšie druhy sú business formal, business casual, smart casual).
E
Emočný nebo emocionálny kvocient (EQ) je v psychológii číselný ukazovateľ, ktorý hodnotí emočnú inteligenciu, teda ľudskú schopnosť poznať a ovládať emócie a spolupracovať so sociálnym okolím. Zamestnávatelia prihliadajú na EQ z hľadiska schopnosti pracovať v kolektíve a mať líderské schopnosti.
Europass, alebo tiež európsky životopis, je jednotným celoeurópskym súborom dokladov o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Má štrukturovaný formát, dá sa vyplniť online, je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, dá sa uložiť a aktualizovať. Viac...
Európsky životopis, alebo tiež europass, je jednotným celoeurópskym súborom dokladov o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Má štrukturovaný formát, dá sa vyplniť online, je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, dá sa uložiť a aktualizovať.
F
Je súbor firemných cieľov, pravidiel, názorov, postojov a hodnôt. Vplýva na celkovú atmosféru vo firme, na pracovné postupy, vzťahy medzi vedením a zamestnancami a zamestnancami navzájom.
Fluktuácia je obrat, teda príchod a odchod zamestnancov vo firme za určité obdobie.
H
Hard skills predstavujú zručnosti, ktoré sa dokážete naučiť a viete vyjadriť úroveň ich ovládania. Sú to napr. technické zručnosti, práca s PC programami, vedomosti cudzích jazykov, atď.
Hmotná zodpovednosť je zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať.
Hodinová minimálna mzda v nominálnej sume, ustanovenej na príslušný rok nariadením vlády Slovenskej republiky, sa uplatňuje u zamestnancov na takých prevádzkach, v ktorých je pracovný čas podľa § 85 Zákonníka práce ustanovený na 40 hodín týždenne.
Hodinová mzda je odmena za vykonanú prácu zamestnanca za hodinu.
Je neformálny výraz pre okamžité skončenie pracovného pomeru. Je to jednostranný právny úkon majúci za následok skončenie pracovného pomeru okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia druhej strane. Na rozdiel od výpovede sa tento spôsob skončenia neviaže na uplynutie výpovednej doby. Dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru môže byť vážne porušenie pravidiel a pracovnej disciplíny.
Práca z domu. Častý benefit, v rámci ktorého zamestnanec vykonáva pracovné činnosti mimo kanceláriu, väčšinou z prostredia vlastného domova.
Je to isté ako plný pracovný úväzok. Pracovný čas zamestnanca pri tomto druhu pracovného pomeru je najviac 40 hodín týždenne. Musí byť definovaný v pracovnej zmluve.
Anglická skratka pre ľudské zdroje. Predstavuje špecifickú oblasť v rámci organizácie firmy, ktorá sa zaoberá riadením ľudského kapitálu v spoločnosti, teda riadením zamestnancov ako celku. Patria do nej činnosti ako získavanie a výber nových zamestnancov, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, riadenie kariéry, zamestnanecké benefity, sledovanie zákonov, reportovanie a v niektorých prípadoch aj mzdy zamestnancov.  
Hromadný, kolektívny alebo skupinový pohovor je taký, pri ktorom je niekoľko uchádzačov naraz dopytovaných, riešia rôzne úlohy, podstupujú testy a reagujú na seba navzájom.
Hrubá mzda alebo tiež brutto mzda je peňažná odmena za prácu pred zdanením a inými odpočtami. Z brutto mzdy sa vypočítava čistá mzda.
CH
Choroba z povolania je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania, ak vznikla zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh a za podmienok uvedených v zozname.
Chránená dielňa je pracovisko zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorom sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere alebo sa tu zaškoľujú alebo pripravujú na prácu.
Chránené pracovisko je zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou. Sú na ňom zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere alebo sa tu zaškoľujú alebo pripravujú na prácu.
I
Internship (pracovná stáž) je obdobie, ktoré študent strávi vo firme alebo inej organizácii a získava tak praktické skúsenosti v odbore, v ktorom študuje.
Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.
Inteligenčný kvocient alebo IQ je číslo opisujúce inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii.
K
Kolektívny, skupinový alebo hromadný pohovor je taký, pri ktorom je niekoľko uchádzačov naraz dopytovaných, riešia rôzne úlohy, podstupujú testy a reagujú na seba navzájom.
Kompenzácia znamená právom nárokované preplácanie určitých služieb pre zamestnancov zamestnávateľom.
 predpoklady, schopnosti alebo zručnosti vykonávať nejakú pracovnú činnosť alebo profesiu. Kompetencie určujú, či bude osoba zvládať vykonávať pracovnú činnosť.
Komunikačné zručnosti tvoria základ zručností, ktoré jednotlivec potrebuje na svoje zaradenie sa do spoločnosti. Umožňujú mu aktívne pôsobiť v prostredí a vykonávať zamestnanie.
Kontextový životopis predstavuje celistvý text vo forme celých viet. Obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa.
Krátenie dovolenky je stav, kedy sa zamestnancovi zníži počet dní dovolenky, na ktoré mal nárok, z dôvodov uvedených v Zákonníku práce.
Stupeň odbornej spôsobilosti na výkon určitej zložitej práce v povolaní. Kvalifikácia sa získava odborným vzdelávaním a odbornou praxou.
L
Lebenslauf je nemecký názov pre životopis. Životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Slúži na orientáciu potenciálneho zamestnávateľa.
M
Materská dovolenka by mala uľahčiť rodičom výchovu novonarodeného dieťaťa. S tým sú spojené aj finančné príspevky od štátu, o ktoré môžu rodičia a ďalšie oprávnené osoby požiadať.
Materské je nemocenská dávka, poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o novo-narodené dieťa.
MD je často používaná skratka pre materskú dovolenku. Materská dovolenka by mala uľahčiť rodičom výchovu novonarodeného dieťaťa. S tým sú spojené aj finančné príspevky od štátu, o ktoré môžu rodičia a ďalšie oprávnené osoby požiadať.
Mesačná mzda je odmena za vykonanú prácu zamestnanca za celý mesiac.
Miera nezamestnanosti vyjadruje mieru neschopnosti hospodárstva využívať všetky zdroje práceschopného obyvateľstva, ktoré má k dispozícií. Miera nezamestnanosti patrí k dôležitým ukazovateľom výkonnosti národného hospodárstva. Rozsah nezamestnanosti sa v bežnej hospodárskej praxi meria zvyčajne dvomi spôsobmi a to počtom nezamestnaných osôb alebo percentuálnou mierou nezamestnanosti.
Minimálna mzda je najnižšia možná cena práce, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi. Hodnotu minimálnej mzdy každoročne ustanovuje vláda SR svojim nariadením a Zákonom o minimálnej mzde.
Mobbing alebo mobing je šikana na pracovisku, teda opakované verbálne, fyzické alebo psychické nátlaky a útoky zamerané proti niektorému jednotlivcovi na pracovisku. Ich podstatou je vôľa ublížiť, ponížiť, zničiť.
Mobing alebo mobbing je šikana na pracovisku, teda opakované verbálne, fyzické alebo psychické nátlaky a útoky zamerané proti niektorému jednotlivcovi na pracovisku. Ich podstatou je vôľa ublížiť, ponížiť, zničiť.
Motivačný list je dokument posielaný spolu so životopisom objasňujúci dôvody reagovania na obsadzovanú pracovnú pozíciu. Motivačný list ponúka menej formálnu šancu predstaviť uchádzača a jeho kvality.
Mzda je odmena za vykonanú prácu zamestnanca, je teda cenou práce. Mzda predstavuje peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu.
N
Nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo so súhlasom zamestnávateľa nad určený pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a práca vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.
Nárok na dovolenku patrí medzi základné podmienky zamestnávania. Nárok na dovolenku má zamestnanec, ktorý odpracoval aspoň 60 dní za kalendárny rok. Nárok na dovolenku je za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní.
Nemocenské je dávka, ktorá sa poskytuje poistencovi, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný dočasne práceneschopným na výkon zárobkovej činnosti alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie.
Neplatené voľno je obdobie, počas ktorého zamestnanec nevykonáva prácu u zamestnávateľa a to bez náhrady mzdy.
Čistá mzda je tzv. reálny príjem, ktorý zostáva jeho majiteľovi na disponovanie. Je to príjem, ktorý je očistený od dane a zdravotného a sociálneho poistenia, prípadne dôchodkového sporenia.
Nezamestnanosť je stav, pri ktorom sa časť pracovných síl nachádza mimo pracovný proces.
Nezamestnaný je človek, ktorý je bez oficiálneho zamestnania.
Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.
Nominálna mzda je suma vyplatená zamestnancovi za odvedenú prácu.
O
Je základným prameňom občianskeho práva a upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.
Odchodné je suma, na ktorú má zamestnanec nárok od zamestnávateľa po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok v prípadoch uvedených v Zákonníku práce.
Časť mzdy, na ktorú zamestnanec nemá nárok. Je to tzv. iná zložka mzdy. Ide o individuálne dodatočné ohodnotenie, napríklad za kvalitné vykonanie pracovnej úlohy alebo dohodnutého cieľa, pričom táto forma sa využíva pri zamestnancoch, ktorých výsledky práce nie sú presne kvanfitikovateľné vzhľadom na vplyv na výkon práce.
Odporúčanie alebo referencia je písomné, telefonické alebo osobné zhodnotenie pracovných schopností, zručností a skúseností jednotlivca z pohľadu predchádzajúcich zamestnávateľov a kolegov.
Odstupné je nárok zamestnanca na vyplatenie určitej čiastky, ak s ním zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v Zákonníku práce.
Odvody sú platby na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu sociálneho poistenia.
Okamžitá výpoveď je okamžité skončenie pracovného pomeru. Je to jednostranný právny úkon majúci za následok skončenie pracovného pomeru okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia druhej strane. Na rozdiel od výpovede sa tento spôsob skončenia neviaže na uplynutie výpovednej doby.
Okamžité skončenie pracovného pomeru je jednostranný právny úkon majúci za následok skončenie pracovného pomeru okamihom doručenia jeho písomného vyhotovenia druhej strane. Na rozdiel od výpovede sa tento spôsob skončenia neviaže na uplynutie výpovednej doby.
Ošetrovné je druh nemocenskej dávky poskytovanej z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky) alebo z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku.
Ide o údaje, ktoré sa uvádzajú v životopise a týkajú sa nasledovných oblastí:
 • vodičský preukaz,
 • počítačové znalosti,
 • strojopis,
 • mzdové účtovníctvo
 • a ďalšie.
Je pomerne častou súčasťou výberového procesu. Identifikuje potenciál uchádzača a dokáže predvídať úspešnosť jednotlivca na konkrétnej pracovnej pozícii. Realizuje sa prostredníctvom dotazníka. Napríklad Hoganov osobnostný dotazník.
Osobný pohovor je proces, počas ktorého zamestnávateľ preveruje potenciálneho uchádzača o prácu v rôznych oblastiach, pričom stretnutie prebieha na osobnej úrovni, najčastejšie u zamestnávateľa alebo v personálnej agentúre.
Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe je písomný dokument, ktorým zamestnanec počas skúšobnej doby oznámi zamestnávateľovi, že ruší pracovný pomer.
P
Penzia je pravidelný príjem osôb, ktoré nemôžu hradiť náklady na živobytie z pracovného príjmu.
Personálna agentúra je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sprostredkováva prácu. Jej hlavnou činnosťou je vyhľadávanie ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávateľov na príslušné pracovné pozície a naopak, hľadanie pracovnej pozície pre jej klientov (potencionálnych zamestnancov) podľa ich špecifických predstáv a schopností. Okrem toho poskytuje rady týkajúce sa personalistiky či pracovného práva.
Plat je odmena za vykonanú prácu zamestnanca, je teda cenou práce. Plat predstavuje peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu.
Plný úväzok je pracovný pomer na plný úväzok (rozsah 1,0 pracovného úväzku). Pracovný čas zamestnanca pri takto uzatvorenom pracovnom pomere je najviac 40 hodín týždenne.
PN je skratka pre práceneschopnosť alebo pracovnú neschopnosť správne označovanú ako dočasnú pracovnú neschopnosť. Ide o stav, kedy osoba z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia či z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia nemôže vykonávať svoje zamestnanie.
Počítačové znalosti sú tie, ktoré sa týkajú schopnosti uchádzača pracovať s informačnými technológiami. Uvádzajú sa v životopise.
Podpora v nezamestnanosti je nástroj štátu na podporu ľudí, ktorí sa ocitnú bez zamestnania.
Pohotovosť na pracovisku je stav, kedy zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na pracovisku a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.
Pohovor je proces, počas ktorého zamestnávateľ preveruje potenciálneho uchádzača o prácu v rôznych oblastiach. Môže byť osobný, telefonický alebo hromadný.
Polovičný úväzok je pracovný pomer na polovičný úväzok (rozsah 0,5 pracovného úväzku).
Porušenie pracovnej disciplíny je zavinené porušenie povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z právnych, pracovnoprávnych predpisov, pokynov zamestnávateľa, z kolektívnej či pracovnej zmluvy, resp. z pracovného poriadku.
Povinná zdravotná prehliadka vyplýva zo Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, kedy je zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný zabezpečiť podľa miery ohrozenia zdravia a pre vybrané povolania pravidelné lekárske preventívne prehliadky a lekárske prehliadky ustanovené osobitnými predpismi.
Je forma pracovného vzťahu, pri ktorej nemusíte byť prítomní na pracovisku a môžete ju vykonávať z pohodlia vlastného domu. Viac.....
Práca na zmeny je stav, kedy je pracovný čas rozvrhnutý do 24 hodín a pracovníci sa striedajú tak, aby bola pokrytá väčšia alebo celá časť z 24 hodín dňa.
Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo so súhlasom zamestnávateľa nad určený pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a práca vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.
Práca v zahraničí je buď stav, kedy jednotlivec na dlhšiu dobu vycestoval do cudzej krajiny a tam sa zamestnal, alebo stav, kedy je zamestnanec vyslaný na dlhšiu pracovnú cestu do zahraničia.
Viď. home office. Častý benefit, v rámci ktorého zamestnanec vykonáva pracovné činnosti mimo kanceláriu, väčšinou z prostredia vlastného domova.
Práceneschopnosť alebo pracovná neschopnosť správne označovaná ako dočasná pracovná neschopnosť je stav, kedy osoba z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia či z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia nemôže vykonávať svoje zamestnanie.
Pracovná agentúra je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sprostredkováva prácu. Jej hlavnou činnosťou je vyhľadávanie ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávateľov na príslušné pracovné pozície a naopak, hľadanie pracovnej pozície pre jej klientov (potencionálnych zamestnancov) podľa ich špecifických predstáv a schopností. Okrem toho poskytuje rady týkajúce sa personalistiky či pracovného práva.
Pracovná cesta je vykonávanie svojej práce na inom mieste, než je dohodnuté v pracovnej zmluve.
Pracovná disciplína je dodržiavanie všetkých povinností, ktoré vyplývajú zamestnancovi z pracovného pomeru. Pokiaľ zamestnanec poruší niektorú zo svojich povinností, ide o porušenie pracovnej disciplíny.
Pracovná doba je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
Pracovná pohotovosť je stav, kedy zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.
Pracovná pozícia je pracovné miesto, pracovné zaradenie alebo funkcia. Ide o najmenší prvok organizačnej štruktúry a vymedzuje miesto jedinca v organizácii. Je zložené zo súboru pracovných úloh, ktoré sú si dostatočne podobné, aby mohli byť spojené a pridelené jednému pracovníkovi. Okrem pracovných úloh je pracovnému miestu pridelená právomoc a zodpovednosť.
Pracovná stáž (internship) je obdobie, ktoré študent strávi vo firme alebo inej organizácii a získava tak praktické skúsenosti v odbore, v ktorom študuje.
Pracovná zmluva je dokument, ktorý zakladá pracovný pomer. Uzatvára sa písomnou formou medzi zamestnancom a zamestnávateľom.
Pracovné miesto je najmenší prvok organizačnej štruktúry a vymedzuje miesto jedinca v organizácii. Je zložené zo súboru pracovných úloh, ktoré sú si dostatočne podobné, aby mohli byť spojené a pridelené jednému pracovníkovi. Okrem pracovných úloh je pracovnému miestu pridelená právomoc a zodpovednosť.
Pracovné voľno je uvoľnenie z práce s náhradou alebo bez náhrady mzdy na presne vymedzené účely zákonníkom práce.
Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
Pracovný kolektív je skupina ľudí spätá spoločnou prácou.
Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.
Pracovný životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Slúži na orientáciu potenciálneho zamestnávateľa.
Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom predčasného starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.
Ide o pohyblivú zložku mzdy zamestnanca, ktorá sa odvíja od vopred stanovených ekonomických alebo iných ukazovateľov. Cieľom je motivovať zamestnancov k dosiahnutiu výsledkov, ktoré je možné presne merať, hodnotiť a kvantifikovať.
Prenesenie dovolenky je proces, kedy ak zamestnanec v aktuálnom roku nevyčerpá dovolenkové dni, môže si ich preniesť do nasledujúceho roku. Podmienky u jednotlivých zamestnávateľov sa môžu líšiť.
Priemerná mzda predstavuje súčet hrubých miezd určitej skupiny jednotlivcov vydelený počtom jednotlivcov tejto skupiny, ktoré boli zúčtované k výplate za dané obdobie. Môžeme počítať priemernú mzdu v podniku, v meste/obci alebo národnom hospodárstve.
Priepustka je formulár, ktorý sa vydáva na uvoľnenie zamestnanca k lekárovi, na ošetrenie alebo doprovod rodinného príslušníka.
Príplatok je peňažné ohodnotenie navyše k mzde určené pre zamestnancov, ktorí vykonávajú svoju prácu za sťažených podmienok. Napríklad príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky a iné.
Profesia je základný odbor, druh pracovnej činnosti vykonávanej ako zamestnanie, povolanie.
Profesia.sk je názov najväčšieho slovenského pracovného portálu, ktorý pôsobí na internetovom trhu práce už od roku 1997. Prečítajte si viac...
Profesionálny životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Slúži na orientáciu potenciálneho zamestnávateľa.
Profesný životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Slúži na orientáciu potenciálneho zamestnávateľa.
R
Reálna mzda vyjadruje množstvo tovaru a služieb, ktoré si môže zamestnanec za svoju nominálnu mzdu kúpiť. Reálna mzda je ukazovateľom spotreby pracovníka a poukazuje na jehoživotnú úroveň. Závisí od výšky nominálnej mzdy, ceny tovarov a služieb (inflácia) a daňového zaťaženia.
Referencia alebo odporúčanie je písomné, telefonické alebo osobné zhodnotenie pracovných schopností, zručností a skúseností jednotlivca z pohľadu predchádzajúcich zamestnávateľov a kolegov.
Rekvalifikácia je získanie novej schopnosti, odbornosti alebo kvalifikácie. Môže ísť aj o vecnú dávku poskytovaná z úrazového poistenia, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu.
Rekvalifikačné je dávkou peňažného charakteru poskytovanou z úrazového poistenia a súvisí s rekvalifikáciou, ako vecnou dávkou úrazového poistenia. Úlohou tejto dávky je finančne zabezpečiť poškodeného počas absolvovania rekvalifikácie.
Rekvalifikačný kurz pomáha zabezpečiť novú profesiu a tak zvyšuje šance nájsť si nové miesto na trhu práce.
Riziková práca je práca, pri ktorej je zvýšené nebezpečenstvo vzniku choroby z povolania, profesionálnej otravy alebo iného poškodenia zdravia v súvislosti s prácou.
Ročné zúčtovanie dane alebo poistného slúži na vypočítanie výslednej daňovej povinnosti zamestnanca alebo výsledku platieb zdravotného poistenia.
Rodičovská dovolenka by mala uľahčiť rodičom výchovu dieťaťa po ukončení materskej dovolenky. S tým sú spojené aj finančné príspevky od štátu, o ktoré môžu rodičia a ďalšie oprávnené osoby požiadať.
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.
S
Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá vykonáva či vlastní živnosť. Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Zákonom o živnostenskom podnikaní.
Sezónna práca je taká, ktorá sa vyznačuje závislosťou od ročných období, pravidelným každoročným opakovaním a dĺžkou nepresahujúcou osem mesiacov v kalendárnom roku. Letnými sezónnymi prácami sú hlavne práce v poľnohospodárstve, lesníctve, potravinárstve, stavebníctve, turizme.
Je anglický výraz pre dni, kedy sa necítite dobre. Je to častý a obľúbený benefit a predstavuje obmedzený počet dní, kedy zamestnanec, ktorý sa necíti fyzicky dobre nemusí ísť k lekárov a nosiť potvrdenie, ale zoberie si deň voľna určeného na zotavenie (sick day).
Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených Zákonom o sociálnom poistení poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť sirote príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.
Skrátený úväzok je pracovný pomer, kedy má zamestnanec podľa uzatvorenej pracovnej zmluvy odpracovať pre zamestnávateľa menej než je stanovený týždenný pracovný čas. To znamená, že zamestnanec má stanovený nižší rozsah pracovného úväzku, pôjde o pracovný pomer na kratší pracovný čas. Často sa vyskytuje polovičný pracovný úväzok alebo 3/4 pracovný úväzok.
Skupinový, kolektívny alebo hromadný pohovor je taký, pri ktorom je niekoľko uchádzačov naraz dopytovaných, riešia rôzne úlohy, podstupujú testy a reagujú na seba navzájom.
Skúšobná doba je určité časové obdobie, počas ktorého si majú zamestnanec aj zamestnávateľ overiť výhodnosť ich pracovného vzťahu. Počas tejto doby platia rozdielne podmienky pre výpoveď, niekedy aj pre platové podmienky.
Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Viac...
Sociálne poistenie slúži na ochranu obyvateľov v rôznych situáciách (napr. materstvo či pracovná neschopnosť). Povinnosť prispievať do sociálneho poistenia vyplýva zo zákona. Systém sociálneho poistenia pozostáva z piatich samostatných poistných systémov, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa:
 • nemocenské poistenie,
 • dôchodkové poistenie - starobné poistenie a invalidné poistenie,
 • úrazové poistenie,
 • garančné poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti.
Soft skills sú schopnosti, ktoré závisia na medziľudskej interakcii a osobnosti človeka. Neučia sa v škole, ale je možné ich vytrénovať. Môžu byť manažérske a medziľudské. Sú to komunikačné schopnosti, time management, zvládanie stresových situácií, atď.
Sprievodný list je text, ktorým uchádzač odôvodňuje, prečo sa zaujíma o pracovnú ponuku. Najčastejšie sa píše do e-mailu, v ktorom uchádzač zasiela svoj životopis, prípadne motivačný list.
Sprievodný text alebo list je text, ktorým uchádzač odôvodňuje, prečo sa zaujíma o pracovnú ponuku. Najčastejšie sa píše do e-mailu, v ktorom uchádzač zasiela svoj životopis, prípadne motivačný list.
Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených Zákonom o sociálnom poistení poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.
Stáž (internship) je obdobie, ktoré študent strávi vo firme alebo inej organizácii a získava tak praktické skúsenosti v odbore, ktorý študuje. Stáž môže byť platená alebo neplatená.
Strata zamestnania je stav, kedy zamestnanec z rôznych dôvodov príde o svoje pracovné miesto.
Stravné je peňažná náhrada na stravovanie, ak je zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu, ktorá trvá najmenej 5 hodín v rámci jedného kalendárneho dňa. Stravné je určené pevnou sumou pre jednotlivé časové pásma a z tohto dôvodu sa jeho použitie zo strany zamestnanca nepreukazuje.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je dokument alebo časť dokumentu, ktorým dotknutá osoba slobodne dáva výslovný a zrozumiteľný prejav vôle na spracovanie svojich osobných údajov.
Superhrubá mzda je hrubá mzda spolu s čiastkou odvádzanou zamestnávateľom na zdravotné a sociálne poistenie.
SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) je fyzická osoba, ktorá vykonáva či vlastní živnosť. Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Zákonom o živnostenskom podnikaní.
Š
Šikana je opakované verbálne, fyzické alebo psychické nátlaky a útoky zamerané proti niektorému jednotlivcovi. Ich podstatou je vôľa ublížiť, ponížiť, zničiť. V pracovnom prostredí sa označuje aj ako mobing alebo mobbing.
Šikana na pracovisku je opakované verbálne, fyzické alebo psychické nátlaky a útoky zamerané proti niektorému zamestnancovi. Ich podstatou je vôľa ublížiť, ponížiť alebo zničiť povesť. Označuje sa tiež ako mobing alebo mobbing.
Štruktúrovaný životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Nie je písaný vo vetách, ale má formu štruktúrovanú, je teda písaný heslovite, skrátene. Viac...
Študent je osoba do skončenia povinnej školskej dochádzky a v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26. roku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.
T
Spoločná tímová alebo firemná aktivita, ktorá by mala podporiť spoločenské vzťahy a úlohy v tíme. Aktivity sa realizujú cez pracovnú dobu alebo mimo nej.  
Telefonický pohovor je proces, počas ktorého zamestnávateľ preveruje potenciálneho uchádzača o prácu. Môže ísť o pohovor zameraný na predbežný výber, kedy personalista zisťuje, či spĺňate podmienky na prijatie, overuje si informácie alebo váš záujem.
Týždenný pracovný čas je počet hodín, počas ktorých je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Štandardný týždenný pracovný čas je 40 hodín.
Ť
Ťažké zdravotné postihnutie je také, pri ktorom má fyzická osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.
U
Ú
Úrad práce je štátny orgán, ktorý vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov. Viac si prečítajte na...
Ústny pohovor je proces, počas ktorého zamestnávateľ preveruje potenciálneho uchádzača o prácu v rôznych oblastiach, pričom stretnutie prebieha na osobnej úrovni, najčastejšie u zamestnávateľa alebo v personálnej agentúre.
Úväzok je rozsah povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, najčastejšie sa spomína v súvislosti s časovým vyjadrením pracovného pomeru.
V
Vdovecký dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených Zákonom o sociálnom poistení poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky.
Vdovský dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených Zákonom o sociálnom poistení poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela.
Verejné zdravotné poistenie je nástroj štátu, ktorým sa poskytuje poistencom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Verejné zdravotné poistenie je financované prerozdeľovaním verejných zdrojov na základe poistného, plateného účastníkmi systému, prostredníctvom zdravotných poisťovní.
Je základná zdravotná prehliadka pri nástupe do nového zamestnania. Firma ju môže ale nemusí požadovať. Ide o zhodnotenie, či ste schopný vykonávať pracovnú činnosť definovanú vo vašej pracovnej zmluve. Prebieha u vášho všeobecného lekára alebo u všeobecného lekára, ktorý má zmluvný vzťah s firmou. Hradí ju zamestnávateľ.
Vstupný pohovor je proces, počas ktorého zamestnávateľ preveruje potenciálneho uchádzača o prácu v rôznych oblastiach. Môže byť osobný, telefonický alebo hromadný.
Výmera dovolenky je počet dní, na ktoré má zamestnanec nárok. Nárok na dovolenku je za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní. Nárok na dovolenku má zamestnanec, ktorý odpracoval aspoň 60 dní za kalendárny rok.
Vymeriavací základ je suma, z ktorej sa vypočítavajú odvody do Sociálnej poisťovne a aj niektoré dávky.
Výplata je odmena za vykonanú prácu zamestnanca, je teda cenou práce. Predstavuje peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi za prácu.
Výpočet čistej mzdy je výpočet z hrubej mesačnej mzdy, kedy sa odpočítajú odvody a dane. Viac...
Výpoveď dohodou je právny akt, ktorým sa ukončuje pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ukončenie týmto spôsobom môže iniciovať ktorákoľvek zo strán, teda zamestnávateľ aj zamestnanec, nevyhnutný je však súhlas druhej strany.
Výpoveď v skúšobnej dobe je právny akt, ktorým sa ukončuje pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom počas skúšobnej doby. Ukončenie týmto spôsobom môže iniciovať ktorákoľvek zo strán.
Výpovedná doba je určitý čas od podania alebo dania výpovede do ukončenia pracovného pomeru, počas ktorého zamestnanec zotrváva v pracovnom pomere so zamestnávateľom. Môže byť 1 alebo 2 mesiace.
Výpovedná lehota je určitý čas od podania alebo dania výpovede do ukončenia pracovného pomeru, počas ktorého zamestnanec zotrváva v pracovnom pomere so zamestnávateľom. Môže byť 1 alebo 2 mesiace.
Z
Zabezpečenie stravovania je povinnosť zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň jedného zamestnanca, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu dlhšie ako 4 hodiny.
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.
Zákon o cestovných náhradách upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na výkon práce k inej právnickej alebo fyzickej osobe, pri vyslaní do členského štátu Európskej únie, pri vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, pri výkone práce v zahraničí a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť.
Zákon o dani z príjmov upravuje daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby a spôsob platenia a vyberania dane. Viac...
Zákon o minimálnej mzde upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.
Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ustanovuje:
 • organizáciu a výkon verejného zdravotníctva,
 • vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia,
 • zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,
 • požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti,
 • požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky,
 • požiadavky na radiačnú ochranu,
 • opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia,
 • povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,
 • výkon štátneho zdravotného dozoru,
 • priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.
Zákon o rodičovskom príspevku upravuje poskytovanie rodičovského príspevku, čo je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.
Zákon o službách zamestnanosti upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.
Zákon o sociálnom poistení vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri jeho vykonávaní, organizáciu a financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie vo veciach sociálneho poistenia. Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Zákon o štátnej službe upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami.
Zákon o výkone práce upravuje práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zákon o živnostenskom podnikaní upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním. Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.
Zákonník práce upravuje pracovno-právne vzťahy a právne postavenie zamestnancov v tzv. súkromnej sfére. Viac...
Zdravotné odvody sú platby za zdravotné poistenie.
Zdravotné poistenie je poistenie, na základe ktorého sa poskytuje poistencom zdravotná starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Zdravotné postihnutie je akákoľvek dlhodobá telesná, mentálna, intelektuálna alebo zmyslová porucha, ktorá osobe so zdravotným postihnutím bráni plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti.
Zdravotne ťažko postihnutý je fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.
Zmenená pracovná schopnosť vyjadruje skutočnosť, že určitý zdravotný stav môže znamenať obmedzenie pracovných činnosti a povolaní, súčasne však znamená, že sa môže primerane svojmu zdravotnému stavu uplatniť v pracovnom procese.
Znížená pracovná schopnosť vyjadruje skutočnosť, že určitý zdravotný stav môže znamenať obmedzenie pracovných činností a povolaní, súčasne však znamená, že sa môže primerane svojmu zdravotnému stavu uplatniť v pracovnom procese.
Zrážky zo mzdy umožňuje uspokojenie peňažnej pohľadávky oprávneného. Zrážky zo mzdy sa vykonávajú:
 • zo zákona,
 • na základe vykonateľného rozhodnutia,
 • na základe exekúcie,
 • na základe dobrovoľnosti.
ZŤP (zdravotne ťažko postihnutý) je fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov.
Zvýšenie kvalifikácie je získanie novej, vyššej schopnosti, odbornosti alebo kvalifikácie. Môže ísť aj o vecnú dávku poskytovanú z úrazového poistenia, ktorá má podporiť snahu poškodeného o pracovnú a sociálnu reintegráciu.
Ž
Žiadosť je písomný dokument, ktorým osoba, ktorá ju podáva, chce niečo získať alebo dosiahnuť.
Žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou je písomný dokument, ktorým zamestnanec žiada o skončenie pracovného pomeru so zamestnávateľom dohodou.
Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Zákonom o živnostenskom podnikaní.
Živnostník je fyzická osoba, ktorá vykonáva či vlastní živnosť. Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených Zákonom o živnostenskom podnikaní.
Životopis obsahuje informácie o vzdelaní, osobných kompetenciách, jazykových schopnostiach, odbornej kvalifikácii a pracovných skúsenostiach jeho držiteľa. Slúži na orientáciu potenciálneho zamestnávateľa. Viac...