Čl.VIII Zákon č. 5/2004 Z.z.

Čl.VIII
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 585/2004 Z.z., zákona č. 614/2004 Z.z. a zákona č. 1/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3 200 Sk mesačne, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu 5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov; 13a) skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.“.

2. V § 12 písm. m) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu; 18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a) Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 12 písmeno s) znie:
„s) viesť centrálnu evidenciu 18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a viesť centrálnu evidenciu 18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b) Nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 z 9. februára 1976 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú.v. ES L 039, 14.2.1976).“.

4. V § 12 písmeno v) znie:
„v) viesť centrálnu evidenciu 18b) vydaných povolení na zamestnanie cudzincom a viesť centrálnu evidenciu 18b) údajov uvedených v § 23 ods. 9,“.

5. § 12 sa dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:
„w) rozhodovať o uložení pokuty,
x) uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a.“.

6. V § 13 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. uložení pokuty,“.

7. V § 13 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu, 18a)“.
Doterajšie písmená f) až ad) sa označujú ako písmená g) až ae).

8. V § 13 ods. 1 písm. r) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu; 18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,“.

9. V § 13 ods. 1 písmeno u) znie:
„u) oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) § 233 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 82/2005 Z.z.“.

10. V § 13 ods. 3 úvodná veta znie: „Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a cudzinca patrí“.

11. V § 13 ods. 3 písm. b) sa za slovami „povolenie na zamestnanie“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „a oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.

12. V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) viesť evidenciu 18b)

1. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,
2. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,
3. vydaných povolení na zamestnanie cudzincom,
4. údajov uvedených v § 23 ods. 9,
d) oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie cudzincom a údaje uvedené v § 23 ods. 8 a 9 za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.

13. V § 19 ods. 3 sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „alebo neskončil účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti“.

14. § 19 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11) Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona zahŕňa aj kontrolu postupu pri posudzovaní spôsobilosti na prácu uchádzača o zamestnanie a kontrolu dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti posudkový lekár spolupracuje s ošetrujúcim lekárom podľa osobitného predpisu. 22aa)
(12) Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie zahŕňa aj výkon kontroly v byte dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne pracovne neschopný uchádzač o zamestnanie zdržuje.
(13) Zamestnanec úradu je pri kontrole dodržiavania liečebného režimu podľa odseku 12 povinný preukázať dočasne pracovne neschopnému uchádzačovi o zamestnanie oprávnenie na vykonanie kontroly.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
„22aa) Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

15. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

㤠20a
Zdravotný výkon na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je vystavenie potvrdenia o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie.“.

16. V § 22 ods. 7 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
„b) ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu mu umožňuje osobitný zákon, 24a)
c) ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov, 24b)“.
Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená d) až p).

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a) § 23 zákona č. 48/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
24b) § 22 zákona č. 48/2002 Z.z. v znení zákona č. 606/2003 Z.z.“.

17. V § 23 odsek 8 znie:
„(8) Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7, najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania.“.

18. § 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení na zamestnanie.“.

19. V § 28 písmeno b) znie:
„b) poskytovať ústrediu

1. údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a o osobách, ktorým bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu, so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie,
2. správu o svojej činnosti raz za rok,“.

20. V § 33 ods. 1 sa za slová „dátum narodenia“ vkladajú slová „štátnu príslušnosť,“.

21. V § 34 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 6 a povinnosť periodicity návštev podľa odseku 8 v období trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.
(10) Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 6 a povinnosť periodicity návštev podľa odseku 8 v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 11 a 12.

22. V § 36 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) nástupu do zamestnania,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).

23. V § 36 ods. 4 úvodná veta znie: „Za vážny dôvod podľa odseku 2 písm. c) a odseku 5 písm. b) až d) sa považuje,“.

24. V § 36 ods. 4 písm. b) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno c), ktoré znie:
„c) dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.“.

25. V § 36 ods. 5 v úvodnej vete sa slová „odseku 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. d)“.

26. V § 36 ods. 5 písm. b) a c) sa na konci pripájajú slová „bez vážnych dôvodov“.

27. § 36 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti predložené do troch dní odo dňa vystavenia je ospravedlnením uchádzača o zamestnanie, ktorý sa nedostavil na úrad alebo na miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 8, ak dočasná pracovná neschopnosť v tom čase trvá.“.

28. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Evidencia zamestnávania niektorých skupín zamestnancov
Evidencia 18b) údajov o zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a evidencia 18b) údajov o zamestnávaní cudzinca obsahuje najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ukončené vzdelanie, štátnu príslušnosť, odvetvie, druh vykonávanej práce a miesto výkonu práce.“.

29. V § 56 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v porovnaní s preukázanými nákladmi na vytvorenie pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie, ktorý nie je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)“.

30. V § 56 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac počas troch rokov.“.

31. V § 56 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 12.

32. V § 56 ods. 11 sa slová „v odsekoch 9 a 10“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 8 a 9“.

33. V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom určeným ústredím.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

34. V § 68 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:
„(4) Kontrolná činnosť podľa odseku 3 zahŕňa okrem oprávnení kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov 62) aj oprávnenia

a) vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na súkromné pozemky a komunikácie,
b) požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.
(5) Zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a marí výkon kontroly nelegálneho zamestnávania, môže ústredie a úrad uložiť poriadkovú pokutu od 500 Sk do 20 000 Sk, a to aj opätovne, ak sa povinnosť nesplnila ani v novo určenej lehote.
(6) Policajný zbor je povinný orgánu kontroly poskytnúť na jeho žiadosť spoluprácu a ochranu 62a) pri vykonávaní kontrolnej činnosti; o spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak sa odôvodnene predpokladá ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej kontrolnú činnosť alebo marenie výkonu kontrolnej činnosti.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
„62a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore.“.

35. § 68 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pri kontrole podľa § 19 ods. 11 sa postupuje rovnako ako pri kontrole dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného poistenca podľa osobitného predpisu. 15)“.

36. Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68a
Správne delikty
(1) Ústredie a úrad sú oprávnené uložiť pokutu

a) zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 1 000 000 Sk,
b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu 18a) do výšky 1 000 000 Sk.
(2) Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a na závažnosť ich následkov.
(3) Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení týchto povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.
(4) Pokutu podľa odseku 1 písm. b) nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie už uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov.
(5) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.“.

37. V § 69 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ods. 3,“.

38. V § 70 ods. 1 sa slová „§ 12 písm. j) a n)“ nahrádzajú slovami „§ 12 písm. j), n) a w)“.

39. V § 70 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.