Čl.IX Zákon č. 576/2004 Z.z.

Čl.IX
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 25 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu 38a) v celom rozsahu,“.
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a) § 19 zákona č. 5/2004 Z.z. v znení zákona č. 82/2005 Z.z.“.