Čl.VII Zákon č. 453/2003 Z.z.

Čl.VII
Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z.z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu, 5a)“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a) § 7 zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.