§ 9b Prechodné ustanovenia účinné od 31. októbra 2020

§ 9b
Prechodné ustanovenia účinné od 31. októbra 2020
(1) Na rok 2021 sa ustanovuje

a) suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 eur,
b) suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 eura.
(2) Na určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovenie § 8 neuplatní.
(3) V roku 2021 sumami minimálnej mzdy na účely tohto zákona sú sumy podľa odseku 1.
(4) Ustanovenia § 9 ods. 1 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na sumy minimálnej mzdy podľa odseku 1.