§ 9-10 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1) Sumy minimálnej mzdy podľa § 2 ods. 1 sa určujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Suma mesačnej minimálnej mzdy a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok sa oznámi v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. O uverejnenie oznámenia podľa druhej vety požiada ministerstvo; oznámenie sa uverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.
(2) Od 1. februára 2008 do ustanovenia sumy minimálnej mzdy podľa tohto zákona je suma mesačnej minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 8 100 Sk a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 46,60 Sk.

§ 9a
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2019 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020 zostáva v platnosti a účinnosti do 31. decembra 2020.

§ 9b
Prechodné ustanovenia účinné od 31. októbra 2020
(1) Na rok 2021 sa ustanovuje

a) suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 eur,
b) suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na 3,580 eura.
(2) Na určenie sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021 sa ustanovenie § 8 neuplatní.
(3) V roku 2021 sumami minimálnej mzdy na účely tohto zákona sú sumy podľa odseku 1.
(4) Ustanovenia § 9 ods. 1 druhej vety a tretej vety sa nevzťahujú na sumy minimálnej mzdy podľa odseku 1.

§ 10
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z., zákona č. 56/1999 Z.z., zákona č. 346/1999 Z.z. a zákona č. 225/2002 Z.z.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 450/2007 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.