§ 9-10 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 9
(1) Suma mesačnej minimálnej mzdy dohodnutá podľa § 7 alebo suma mesačnej minimálnej mzdy určená podľa § 8 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor.
(2) Sumy minimálnej mzdy podľa § 2 ods. 1 sa ustanovujú vždy na obdobie od 1. januára do 31. decembra. Nariadenie vlády sa uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr 1. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy.
(3) Od 1. februára 2008 do ustanovenia sumy minimálnej mzdy podľa tohto zákona je suma mesačnej minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 8 100 Sk a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 46,60 Sk.

§ 10
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z.z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 366/1997 Z.z., zákona č. 56/1999 Z.z., zákona č. 346/1999 Z.z. a zákona č. 225/2002 Z.z.

2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 450/2007 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy.