§ 52zt Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

§ 52zt
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Ustanovenia § 5 ods. 7 písm. b), § 11 ods. 14, § 19 ods. 2 písm. c) piateho bodu, § 19 ods. 2 písm. w) a § 21 ods. 1 písm. i) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú na rekreácie podľa osobitného predpisu, 17b) ktoré začínajú po 31. decembri 2018.

17b) § 152a Zákonníka práce.