§ 52zs Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018

§ 52zs
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018
Ustanovenia § 2 písm. ai), § 8 ods. 1 písm. t) a ods. 17, § 17 ods. 3 písm. n) a o) a ods. 43, § 19 ods. 2 písm. v) a § 25b sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 30. septembri 2018.