§ 52r Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013

§ 52r
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013
Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane za zdaňovacie obdobie roku 2013 sa pri osobe, ktorá zaplatila dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu, 152) použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2012.

152) § 123ac zákona č. 43/2004 Z.z. v znení zákona č. 252/2012 Z.z.