§ 52s Prechodné ustanovenia k podávaniu daňového priznania k dani z emisných kvót

§ 52s
Prechodné ustanovenia k podávaniu daňového priznania k dani z emisných kvót
(1) Daňovník, ktorý nepodal daňové priznanie na daň z emisných kvót za posledné zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu roku 2012 do 29. septembra 2012, je povinný toto daňové priznanie podať v lehote do 15. októbra 2012, pričom daň z emisných kvót je v tejto lehote aj splatná.
(2) Na postup správcu dane sa pri vrátení rozdielu zaplatených preddavkov na daň z emisných kvót, ktoré sú vyššie ako daň z emisných kvót vypočítaná v daňovom priznaní, použijú ustanovenia osobitného predpisu. 126)

126) § 79 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 331/2011 Z.z.