Čl.II Zákon č. 95/2002 Z.z.

Čl.II
Zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z.z. a zákona č. 186/2004 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 sa slová „zdravotného poistenia“ nahrádzajú slovami „verejného zdravotného poistenia“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Napríklad zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. Príloha č. 1 časť B v prvom a druhom bode sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) individuálne zdravotné poistenie.“.