§ 38ez Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

§ 38ez
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Ročné zúčtovanie poistného podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa vykoná prvýkrát v roku 2022 za rok 2021.
(2) Konania o uložení pokuty začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2021 sa dokončia podľa doterajších predpisov.