§ 26 Pokuty

§ 26
Pokuty
(1) Úrad 13) môže uložiť pokutu
a) do výšky 165 eur poistencovi za nesplnenie povinností ustanovených v § 22 ods. 2 písm. a), b), d), f) a h),
b) do výšky 340 eur tomu, kto nesplnil

1. oznamovacie povinnosti ustanovené v § 23 okrem § 23 ods. 6 tretej vety a § 23 ods. 9, alebo
2. povinnosti podľa § 6 ods. 1,
c) do výšky 3 319 eur platiteľovi poistného za nesplnenie povinností ustanovených v § 24 ods. 1 písm. a) až i) a k) až n).

(2) Úrad môže uložiť pokutu za každé nesplnenie povinnosti alebo porušenie ustanovenia podľa odseku 1; pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, čas trvania a dôsledky porušenia povinnosti.
(3) Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti úrad môže uložiť pokutu vo výške dvojnásobku pokuty uloženej podľa odseku 1, ak k porušeniu povinnosti došlo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(4) Pokuty sú splatné do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o uložení pokuty.
(5) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti úradom, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(6) Na konanie o pokutách sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 56)
(7) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(8) Ukladanie pokút zdravotným poisťovniam upravuje osobitný predpis. 57)

13) § 17 zákona č. 581/2004 Z.z.
56) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
57) Zákon č. 581/2004 Z.z.