§ 27-28b TRETIA ČASŤ PREROZDEĽOVANIE POISTNÉHO NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE

TRETIA ČASŤ
PREROZDEĽOVANIE POISTNÉHO NA VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ POISTENIE
§ 27
Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné
(1) Mesačné prerozdeľovanie preddavkov na poistné sa vykonáva v každom kalendárnom mesiaci za kalendárny mesiac, ktorý dva mesiace predchádza tomuto kalendárnemu mesiacu (ďalej len „mesačné prerozdeľovanie“).
(2) Zdravotná poisťovňa je povinná do 20. dňa v kalendárnom mesiaci oznámiť úradu
a) celkovú sumu, ktorú získala zaplatením preddavkov na poistné (§ 16) v každom kalendárnom mesiaci za rozhodujúce obdobie podľa odseku 3 vrátane preplatkov z ročného zúčtovania poistného použitých na úhradu preddavkov na poistné a preddavkov na poistné zaplatených zápočtami (ďalej len „celková suma zaplatených preddavkov“); celková suma zaplatených preddavkov musí byť zdravotnou poisťovňou preukázateľne evidovaná podľa platiteľov poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e) a ods. 2 a podľa rozhodujúceho obdobia, ku ktorému sa vzťahuje,
b) počet poistencov podľa pohlavia a veku od 5 do 79 rokov veku v skupinách po piatich rokoch, osobitne v skupine od 0 do dovŕšenia 1 roku veku a osobitne v skupine od 1 roku veku do 4 rokov veku a osobitne v skupine od 80 rokov veku (ďalej len „počet poistencov podľa pohlavia a veku“), za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2] za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,
c) počet poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát [§ 11 ods. 1 písm. d)] okrem poistencov podľa § 11 ods. 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u), ktorí sú platiteľmi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2; počet poistencov sa oznamuje za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,
d) počet poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2, 3 a 10 za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,
e) zoznam poistencov podľa písmena d), ktorý obsahuje

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. kód lieku uvedeného v zozname kategorizovaných liekov 57aa) (ďalej len „kategorizovaný liek“), na ktorého základe bol poistenec zaradený do farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa § 27b ods. 2, 3 alebo 10,
3. počet balení lieku podľa druhého bodu,
4. dátum výdaja alebo podania lieku podľa druhého bodu,
f) zoznam poistencov podľa písmena b) a zoznam poistencov podľa písmena c), ktorý obsahuje

1. rodné číslo poistenca, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, a dátum narodenia,
2. pohlavie poistenca,
3. vek poistenca,
4. počet dní evidencie v zozname poistencov podľa písmena b) a v zozname poistencov podľa písmena c).
5. číslo viacročnej nákladovej skupiny poistenca podľa odseku 11 a § 27c ods. 4 písm. a),
g) počet poistencov zaradených do jednotlivých diagnosticko-nákladových skupín podľa § 27d ods. 4 a 5 za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,
h) zoznam poistencov podľa písmena g), ktorý obsahuje

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti po poskytnutí ústavnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,57ab) ktorej trvanie je najmenej dva po sebe nasledujúce dni, pričom prvý deň a posledný deň sa v súčte považuje za jeden deň (ďalej len „hospitalizácia“), ktorá bola zaevidovaná v účtovnej evidencii, na základe ktorej bol poistenec zaradený do diagnosticko-nákladovej skupiny podľa § 27d ods. 4 alebo ods. 5,
3. dátum prijatia na hospitalizáciu podľa druhého bodu,
4. dátum prepustenia z hospitalizácie podľa druhého bodu,
5. údaje o ďalších hospitalizáciách v kalendárnom mesiaci v rozsahu bodov 1 až 4, ak mal poistenec v kalendárnom mesiaci viacero hospitalizácií,
i) počet poistencov zaradených do jednotlivých nákladových skupín zdravotníckych pomôcok podľa § 27e ods. 4 a 5 za kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,
j) zoznam poistencov podľa písmena i), ktorý obsahuje

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. označenie podskupiny zdravotníckej pomôcky plne alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia57ac) (ďalej len „uhrádzaná zdravotnícka pomôcka“) s kódom a názvom poskytnutej uhrádzanej zdravotníckej pomôcky, na ktorej základe bol poistenec zaradený do nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok podľa § 27e ods. 4 alebo ods. 5,
3. počet poskytnutých uhrádzaných zdravotníckych pomôcok podľa druhého bodu,
4. dátum výdaja uhrádzanej zdravotníckej pomôcky podľa druhého bodu.

(3) Základom mesačného prerozdeľovania je 96% z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistné po odpočítaní súčtu preddavkov na nadlimitnú sumu podľa odseku 12 za všetky zdravotné poisťovne; zaplatenými preddavkami na poistné sa rozumejú preddavky na poistné, ktoré
a) platitelia poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zaplatili zdravotnej poisťovni za rozhodujúce obdobie v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva; rozhodujúce obdobie je obdobie kalendárneho roka, do ktorého patrí aj kalendárny mesiac, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva,
b) platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. d) zaplatil zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva (ďalej len „základ mesačného prerozdeľovania“).

(4) Štandardizovaný príjem na účely mesačného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca ( § 28 ods. 1) je podiel celkového základu mesačného prerozdeľovania a celkového počtu prepočítaných poistencov. Celkový základ mesačného prerozdeľovania je súčet základov mesačného prerozdeľovania za všetky zdravotné poisťovne. Celkový počet prepočítaných poistencov je súčet prepočítaných poistencov všetkých zdravotných poisťovní.
(5) Celková suma z mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa odseku 4 na jedného prepočítaného poistenca.
(6) Výsledkom mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre zdravotnú poisťovňu a základu mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu. Výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa zvýši o mesačný preddavok na nadlimitnú sumu podľa odseku 12.
(7) Ak je výsledok mesačného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu

a) kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len „oprávnená poisťovňa“),
b) záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam (ďalej len „povinná poisťovňa“).
(8) Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do konca kalendárneho mesiaca rozhodnutie o mesačnom prerozdeľovaní, v ktorom
a) uvedie za každú zdravotnú poisťovňu
1. celkovú sumu zaplatených preddavkov na poistné podľa odseku 2 písm. a),
2. počet poistencov podľa odseku 2 písm. b) až d), g) a i),
3. počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1,
4. výšku mesačného preddavku na nadlimitnú sumu podľa odseku 12,

b) rozhodne o
1. výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa odseku 4,
2. celkovej sume z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre každú zdravotnú poisťovňu,
3. výsledku mesačného prerozdeľovania podľa odseku 6 pre každú zdravotnú poisťovňu,
4. spôsobe vysporiadania pohľadávok a záväzkov z mesačného prerozdeľovania podľa odseku 9,
5. povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 15.

(9) V rozhodnutí podľa odseku 8 úrad určí každej povinnej poisťovni výšku jej záväzku voči každej oprávnenej poisťovni. Výška záväzku sa vypočíta ako súčin koeficientu oprávnenej poisťovne a výsledku mesačného prerozdeľovania pre povinnú poisťovňu. Koeficient oprávnenej poisťovne sa vypočíta ako podiel výsledku mesačného prerozdeľovania pre oprávnenú poisťovňu a súčtu výsledkov mesačného prerozdeľovania pre všetky oprávnené poisťovne. Povinná poisťovňa je povinná uhradiť záväzky voči oprávneným poisťovniam do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia podľa odseku 8.
(10) Príslušnosť zdravotnej poisťovne na mesačné prerozdeľovanie poistného pri prevode poistného kmeňa upravuje osobitný predpis. 57a)
(11) Na účely mesačného prerozdeľovania poistného sa poistenci zdravotnej poisťovne zaraďujú do viacročných nákladových skupín podľa § 27c ods. 4 písm. a). Pre zaradenie poistenca na účely mesačného prerozdeľovania je rozhodujúce zaradenie poistenca v oznámení podľa § 28a ods. 7. Ak poistenec nemá určené zaradenie do žiadnej viacročnej nákladovej skupiny, na účely mesačného prerozdeľovania sa zaradí do najmenej nákladnej viacročnej nákladovej skupiny.
(12) Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu predstavuje jednu dvanástinu podielu zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorého mesiac sa mesačné prerozdeľovanie vykonáva. Mesačný preddavok na nadlimitnú sumu sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

§ 27a
Ročné prerozdeľovanie poistného
(1) Ročné prerozdeľovanie poistného sa vykonáva v každom kalendárnom roku za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „ročné prerozdeľovanie“).
(2) Zdravotná poisťovňa je povinná do 30. novembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, za ktoré sa uskutočnilo ročné zúčtovanie poistného, oznámiť úradu
a) celkovú sumu poistného, ktoré je platiteľ poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) až e) a ods. 2 povinný odviesť zdravotnej poisťovni podľa § 15 za rozhodujúce obdobie, vrátane preddavkov na poistné a poistného vyčíslených zdravotnou poisťovňou podľa § 20 ods. 3 a 4 za rozhodujúce obdobie (ďalej len „povinné poistné“), upravenú o sumu výsledku ročného zúčtovania poistného za rozhodujúce obdobie kalendárneho roka podľa evidencie zdravotnej poisťovne k 20. novembru kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období, ktorým je obdobie kalendárneho roka, za ktorý sa ročné prerozdeľovanie vykonáva; povinné poistné musí byť v evidencii zdravotnej poisťovne rozčlenené na preddavky na poistné a ročné zúčtovanie poistného a evidované podľa platiteľa poistného uvedeného v § 11 ods. 1 písm. a) až e) a ods. 2 a podľa rozhodujúceho obdobia, na ktoré sa vzťahuje,
b) počet poistencov zaradených do jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 27b ods. 2 a 3 za rozhodujúce obdobie,
c) počet poistencov zaradených do jednotlivých diagnosticko-nákladových skupín podľa § 27d ods. 4 a 5 za rozhodujúce obdobie,
d) počet poistencov zaradených do jednotlivých nákladových skupín zdravotníckych pomôcok podľa § 27e ods. 4 a 5 za rozhodujúce obdobie.

(3) Základom ročného prerozdeľovania poistného je 96% povinného poistného podľa odseku 2 písm. a) po odpočítaní nadlimitnej sumy podľa § 27aa ods. 1 za všetkých poistencov zdravotnej poisťovne (ďalej len „základ ročného prerozdeľovania“).
(4) Štandardizovaný príjem na účely ročného prerozdeľovania na jedného prepočítaného poistenca ( § 28 ods. 1) je podiel celkového základu ročného prerozdeľovania a celkového počtu prepočítaných poistencov. Celkový základ ročného prerozdeľovania je súčet základov ročného prerozdeľovania za všetky zdravotné poisťovne. Celkový počet prepočítaných poistencov je súčet prepočítaných poistencov všetkých zdravotných poisťovní.
(5) Celková suma z ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu sa vypočíta vynásobením počtu prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne štandardizovaným príjmom podľa odseku 4 na jedného prepočítaného poistenca.
(6) Výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel celkovej sumy z ročného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre zdravotnú poisťovňu a základu ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu.
(7) Upraveným výsledkom ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu je rozdiel výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa odseku 6 a súčtu výsledkov mesačných prerozdeľovaní pre zdravotnú poisťovňu podľa § 27 ods. 6.
(8) Ak je upravený výsledok ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu

a) kladný, zdravotná poisťovňa má pohľadávky voči iným zdravotným poisťovniam,
b) záporný, zdravotná poisťovňa má záväzky voči iným zdravotným poisťovniam.
(9) Úrad doručí každej zdravotnej poisťovni do 15. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po rozhodujúcom období rozhodnutie o ročnom prerozdeľovaní, v ktorom
a) uvedie za každú zdravotnú poisťovňu
1. celkovú sumu povinného poistného podľa odseku 2 písm. a),
2. počet poistencov podľa pohlavia a veku podľa odseku 2 písm. b) a odseku 12,
3. počet poistencov podľa odseku 2 písm. c),
4. počet poistencov podľa odseku 2 písm. d),
5. počet prepočítaných poistencov podľa § 28 ods. 1,
6. počet poistencov s nenulovou nadlimitnou sumou podľa § 27aa ods. 1,
7. celkovú sumu, ktorá predstavuje súčet nadlimitných súm za všetkých poistencov podľa šiesteho bodu,
8. celkové priemerné náklady na jedného poistenca (§ 27aa ods. 3),

b) rozhodne o
1. výške štandardizovaného príjmu na jedného prepočítaného poistenca podľa odseku 4,
2. celkovej sume z ročného prerozdeľovania podľa odseku 5 pre každú zdravotnú poisťovňu,
3. výsledku ročného prerozdeľovania podľa odseku 6 pre každú zdravotnú poisťovňu,
4. upravenom výsledku ročného prerozdeľovania podľa odseku 7 pre každú zdravotnú poisťovňu,
5. spôsobe vysporiadania pohľadávok a záväzkov z ročného prerozdeľovania podľa odseku 10,
6. povinnosti zaplatiť poplatok z omeškania podľa § 28 ods. 15,
7. podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 4 za každú zdravotnú poisťovňu,
8. upravenom podiele na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 5 za každú zdravotnú poisťovňu.

(10) V rozhodnutí podľa odseku 9 úrad určí každej zdravotnej poisťovni podľa odseku 8 písm. b) výšku jej záväzku voči každej zdravotnej poisťovni podľa odseku 8 písm. a) upraveného o upravený podiel na nadlimitnej sume podľa § 27aa ods. 5. Výška záväzku sa vypočíta ako súčin koeficientu zdravotnej poisťovne podľa odseku 8 písm. a) a upraveného výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa odseku 8 písm. b). Koeficient zdravotnej poisťovne podľa odseku 8 písm. a) sa vypočíta ako podiel upraveného výsledku ročného prerozdeľovania pre zdravotnú poisťovňu podľa odseku 8 písm. a) a súčtu upravených výsledkov ročného prerozdeľovania pre všetky zdravotné poisťovne podľa odseku 8 písm. a). Zdravotná poisťovňa podľa odseku 8 písm. b) je povinná uhradiť záväzky voči zdravotným poisťovniam podľa odseku 8 písm. a) do 31. decembra kalendárneho roka.
(11) Príslušnosť zdravotnej poisťovne na ročné prerozdeľovanie poistného pri prevode poistného kmeňa upravuje osobitný predpis. 57b)
(12) Údaje o počte poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát (§ 11 ods. 1 písm. a) až c) a § 11 ods. 2) za rozhodujúce obdobie a údaje o počte poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát [§ 11 ods. 1 písm. d)] za rozhodujúce obdobie úrad získava z údajov z centrálneho registra poistencov.

§ 27aa
Nadlimitná suma
(1) Nadlimitnou sumou sa rozumie 80% zo sumy, o ktorú prekračujú skutočné náklady zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca [§ 28 ods. 4 písm. b)] súčet štandardizovaných nákladov skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3 a 20-násobku celkových priemerných nákladov na jedného poistenca vážených počtom mesiacov trvania poistenia v období, za ktoré sa ročné prerozdeľovanie vykonáva.
(2) Štandardizované náklady skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3 sa určujú ako súčin indexu rizika nákladov pre skupinu a celkových priemerných nákladov na poistenca.
(3) Celkové priemerné náklady na poistenca sa určujú ako podiel celkových nákladov zdravotných poisťovní na zdravotnú starostlivosť na všetkých poistencov [§ 28 ods. 4 písm. b)] a celkového počtu poistencov.
(4) Podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume sa určuje ako súčet nadlimitných súm podľa odseku 1 za všetkých jej poistencov.
(5) Upravený podiel zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume sa určuje ako rozdiel podielu zdravotnej poisťovne na nadlimitnej sume podľa odseku 4 a súčtu mesačných preddavkov na nadlimitnú sumu za rozhodujúce obdobie.
(6) Štandardizované náklady skupiny a celkové priemerné náklady sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.
(7) Ministerstvo zdravotníctva oznamuje úradu do 31. októbra na účel určenia hodnoty nadlimitnej sumy podľa odseku 1 celkové priemerné náklady na poistenca podľa odseku 3 a údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu
a) rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy nie je nulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,
b) pohlavie,
c) výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d) zaradenie poistenca do skupín určených indexom podľa § 28 ods. 3,
e) výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f) kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca.

§ 27b
Farmaceuticko-nákladové skupiny
(1) Farmaceuticko-nákladová skupina je definovaná anatomicko-terapeuticko-chemickou skupinou liečiv (ďalej len „ATC skupina“) a je spôsobilá odhadnúť budúce náklady na poskytovanú zdravotnú starostlivosť poistenca s chorobou v chronickom štádiu na základe spotreby kategorizovaných liekov. Farmaceuticko-nákladová skupina sa zaradí do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak spĺňa kritériá uvedené v odseku 4.
(2) Príslušná zdravotná poisťovňa zaradí poistenca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, do farmaceuticko-nákladovej skupiny zaradenej do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak mu počas 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, bolo vydaných alebo podaných aspoň 181 štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú farmaceuticko-nákladovú skupinu zaradenú do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak v odseku 10 nie je ustanovené inak, a ktoré príslušná zdravotná poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, zaevidovala v účtovnej evidencii. Štandardnú dávku liečiva v kategorizovaných liekoch ustanovuje zoznam kategorizovaných liekov. 57aa)
(3) Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 2 do viacerých farmaceuticko-nákladových skupín zaradených do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, poistenec sa na účely mesačného prerozdeľovania zaradí len do farmaceuticko-nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika nákladov.
(4) Farmaceuticko-nákladová skupina sa zaradí do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak
a) F-test nulovej hypotézy, pri ktorom je daný koeficient dodatočných nákladov farmaceuticko-nákladovej skupiny použitý pre výpočet indexu rizika nákladov rovný 0, je štatisticky významný aspoň na hladine významnosti 0,01 pri výpočte lineárnej regresie so všetkými farmaceuticko-nákladovými skupinami; ak sa farmaceuticko-nákladová skupina nezaradí do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín podľa časti vety pred bodkočiarkou, lineárna regresia je vypočítaná znovu bez tejto farmaceuticko-nákladovej skupiny a ďalšie koeficienty dodatočných nákladov farmaceuticko-nákladových skupín sú testované oproti tomuto výpočtu,
b) podiel dodatočných nákladov farmaceuticko-nákladovej skupiny na celkových ročných nákladoch na zdravotnú starostlivosť je aspoň 0,01%,
c) dodatočné náklady farmaceuticko-nákladovej skupiny tvoria aspoň 15% priemerných nákladov na poistenca,
d) podiel štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktoré boli vydané alebo podané na choroby priradené farmaceuticko-nákladovej skupine, je väčší ako 50% po vyradení ATC skupín, pri ktorých podiel štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktoré boli vydané alebo podané na choroby priradené farmaceuticko-nákladovej skupine, je menší ako 30%; toto kritérium sa použije len na farmaceuticko-nákladové skupiny, ku ktorým možno priradiť chorobu.

(5) Dodatočné náklady farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa odseku 4 písm. b) a c) sú rozdielom medzi priemernými nákladmi na poistenca zaradeného do farmaceuticko-nákladovej skupiny a priemernými nákladmi na poistenca.
(6) Farmaceuticko-nákladová skupina sa vyradí zo zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak prestane spĺňať niektoré z kritérií podľa odseku 4.
(7) Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín obsahuje
a) číslo farmaceuticko-nákladovej skupiny,
b) kód farmaceuticko-nákladovej skupiny,
c) názov farmaceuticko-nákladovej skupiny podľa choroby alebo spôsobu liečby,
d) kód choroby podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb, ak ho možno k farmaceuticko-nákladovej skupine priradiť,
e) ATC skupinu, ktorá definuje farmaceuticko-nákladovú skupinu,
f) informáciu, či ide o farmaceuticko-nákladovú skupinu podľa odseku 10.

(8) Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín môže obsahovať pravidlo vylučujúce zaradenie poistenca do príbuzných farmaceuticko-nákladových skupín.
(9) Návrh na zmenu zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín zasielajú zdravotné poisťovne a úrad ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa stanovuje index rizika nákladov. Súčasťou návrhu na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín musia byť údaje podľa odseku 7 písm. c) až f) a môže byť údaj podľa odseku 8.
(10) Príslušná zdravotná poisťovňa zaradí poistenca do dovŕšenia 18 roku veku v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, do farmaceuticko-nákladovej skupiny zaradenej do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín, ak mu počas 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, bolo vydaných alebo podaných aspoň 91 štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú rovnakú farmaceuticko-nákladovú skupinu zaradenú do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a ak je táto farmaceuticko-nákladová skupina ustanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise podľa § 28 ods. 12 písm. b).
(11) Popis použitia metódy F-test nulovej hypotézy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

§ 27c
Viacročné nákladové skupiny
(1) Viacročná nákladová skupina je určená nákladmi na zdravotnú starostlivosť vynaloženými na poistenca za predchádzajúce tri roky. Zmena v štruktúre viacročných nákladových skupín sa vykoná, ak zmena spĺňa kritériá uvedené v odseku 3.
(2) Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 1 do viacerých viacročných nákladových skupín, poistenec sa zaradí vždy do najnákladnejšej viacročnej nákladovej skupiny.
(3) K zmene štruktúry viacročných nákladových skupín dôjde, ak zmena zvýši predpovedaciu silu prerozdeľovania poistného vyjadrenú koeficientom determinácie aspoň o jeden percentuálny bod. Ak podmienku podľa prvej vety spĺňajú viaceré návrhy podľa odseku 5, zmena štruktúry sa vykoná na základe návrhu s najvyššou predpovedacou silou.
(4) Zoznam viacročných nákladových skupín obsahuje

a) číslo viacročnej nákladovej skupiny,
b) podmienky na zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny.
(5) Návrh na zmenu zoznamu viacročných nákladových skupín zasielajú zdravotné poisťovne a úrad ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa stanovuje index rizika nákladov. Súčasťou návrhu na zmenu zoznamu musia byť údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) a vecný popis zmeny.

§ 27d
Diagnosticko-nákladové skupiny
(1) Diagnostická skupina je skupina diagnóz podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri prepustení z hospitalizácie v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý tri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, je uvedená v zozname diagnosticko-nákladových skupín a umožňuje odhadnúť budúce náklady na poskytovanú zdravotnú starostlivosť poistenca s diagnózou uvedenou v zozname diagnostických skupín.
(2) Diagnosticko-nákladové skupiny tvoria diagnostické skupiny zlúčené do 15 diagnosticko-nákladových skupín v závislosti od priemerných nákladov na diagnostickú skupinu metódou hierarchického aglomeratívneho zhlukovania s Wardovým kritériom. Popis použitia metódy hierarchického aglomeratívneho zhlukovania s Wardovým kritériom sa uvedie vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 28 ods. 16 písm. b).
(3) Ak diagnózu pri ukončení hospitalizácie poistenca nemožno zaradiť do žiadnej diagnostickej skupiny podľa zoznamu diagnostických skupín, poistenec sa do diagnosticko-nákladovej skupiny nezaraďuje.
(4) Príslušná zdravotná poisťovňa zaradí poistenca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, do diagnosticko-nákladovej skupiny zaradenej do zoznamu diagnosticko-nákladových skupín, ak mal počas 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, ukončenú hospitalizáciu s diagnózou uvedenou v zozname diagnostických skupín a ktorú príslušná zdravotná poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, zaevidovala v účtovnej evidencii.
(5) Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 4 do viacerých diagnosticko-nákladových skupín zaradených do zoznamu diagnosticko-nákladových skupín, poistenec sa na účely mesačného prerozdeľovania zaradí do diagnosticko-nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika nákladov.
(6) Diagnosticko-nákladová skupina sa zaradí do zoznamu diagnosticko-nákladových skupín, ak

a) F-test nulovej hypotézy, pri ktorom je daný koeficient dodatočných nákladov diagnosticko-nákladovej skupiny použitý pre výpočet indexu rizika nákladov rovný 0, je štatisticky významný aspoň na hladine významnosti 0,01 pri výpočte lineárnej regresie so všetkými diagnosticko-nákladovými skupinami; ak sa diagnosticko-nákladová skupina nezaradí do zoznamu diagnosticko-nákladových skupín podľa prvej vety, lineárna regresia je vypočítaná znovu bez tejto diagnosticko-nákladovej skupiny a ďalšie koeficienty dodatočných nákladov diagnosticko-nákladových skupín sú testované oproti tomuto výpočtu,
b) podiel dodatočných nákladov diagnosticko-nákladovej skupiny na celkových ročných nákladoch na zdravotnú starostlivosť je aspoň 0,01%,
c) dodatočné náklady diagnosticko-nákladovej skupiny tvoria aspoň 15% priemerných nákladov na poistenca.
(7) Dodatočné náklady diagnosticko-nákladovej skupiny podľa odseku 6 písm. b) a c) sú rozdielom medzi priemernými nákladmi na poistenca zaradeného do diagnosticko-nákladovej skupiny a priemernými nákladmi na poistenca.
(8) Zoznam diagnostických skupín obsahuje

a) číslo diagnostickej skupiny,
b) názov diagnostickej skupiny,
c) kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb,
d) názov diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb.
(9) Zoznam diagnosticko-nákladových skupín obsahuje

a) číslo diagnosticko-nákladovej skupiny,
b) zoznam diagnostických skupín, ktoré zodpovedajú diagnosticko-nákladovej skupine, v rozsahu číslo diagnosticko-nákladovej skupiny a názov diagnosticko-nákladovej skupiny.
(10) Návrh na zmenu zoznamu diagnostických skupín zasiela zdravotná poisťovňa a úrad ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa ustanovuje index rizika nákladov. Návrh na zmenu zoznamu diagnostických skupín musí obsahovať údaje podľa odseku 8.

§ 27e
Nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok
(1) Nákladová skupina zdravotníckych pomôcok je tvorená uhrádzanými zdravotníckymi pomôckami, je uvedená v zozname nákladových skupín zdravotníckych pomôcok a umožňuje odhadnúť budúce náklady na zdravotnú starostlivosť poistenca.
(2) Ak uhrádzanú zdravotnícku pomôcku poskytnutú poistencovi nemožno zaradiť do žiadnej nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok, poistenec sa do nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok nezaraďuje.
(3) Na účely prerozdeľovania poistného sa za poistenca, ktorému bola poskytnutá uhrádzaná zdravotnícka pomôcka za celý kalendárny mesiac, považuje poistenec, ktorý mal uhrádzanú zdravotnícku pomôcku poskytnutú aspoň jeden deň v tomto kalendárnom mesiaci.
(4) Príslušná zdravotná poisťovňa zaradí poistenca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vykonáva mesačné prerozdeľovanie, do nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok uvedenej v zozname nákladových skupín zdravotníckych pomôcok, ak mu počas sledovaného obdobia bola poskytnutá uhrádzaná zdravotnícka pomôcka uvedená v zozname nákladových skupín zdravotníckych pomôcok v minimálnom počte mesiacov podľa odseku 8 písm. e) a ktorú príslušná zdravotná poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, zaevidovala v účtovnej evidencii.
(5) Ak možno poistenca zaradiť podľa odseku 4 do viacerých nákladových skupín zdravotníckych pomôcok, poistenec sa na účely mesačného prerozdeľovania zaradí len do nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok s najvyšším indexom rizika nákladov.
(6) Nákladová skupina zdravotníckych pomôcok sa zaradí do zoznamu nákladových skupín zdravotníckych pomôcok, ak

a) F-test nulovej hypotézy, pri ktorom je daný koeficient dodatočných nákladov nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok rovný 0, je štatisticky významný aspoň na hladine významnosti 0,01 pri výpočte lineárnej regresie so všetkými nákladovými skupinami zdravotníckych pomôcok; ak sa nákladová skupina zdravotníckych pomôcok nezaradí do zoznamu nákladových skupín zdravotníckych pomôcok podľa prvej vety, lineárna regresia je vypočítaná znovu bez tejto nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok a ďalšie koeficienty dodatočných nákladov nákladových skupín zdravotníckych pomôcok sú testované oproti tomuto výpočtu,
b) podiel dodatočných nákladov nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok na celkových ročných nákladoch na zdravotnú starostlivosť je aspoň 0,01%,
c) dodatočné náklady nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok tvoria aspoň 15% priemerných nákladov na poistenca.
(7) Dodatočné náklady nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok podľa odseku 6 písm. b) a c) sú rozdielom medzi priemernými nákladmi na poistenca zaradeného do nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok a priemernými nákladmi na poistenca.
(8) Zoznam nákladových skupín zdravotníckych pomôcok obsahuje

a) číslo nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok,
b) kód nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok,
c) označenie podskupiny uhrádzaných zdravotníckych pomôcok,57ac)
d) dĺžku sledovaného obdobia,
e) minimálny počet mesiacov v sledovanom období, v ktorých bola poistencovi poskytnutá uhrádzaná zdravotnícka pomôcka.
(9) Návrh na zmenu zoznamu nákladových skupín zdravotníckych pomôcok zasiela zdravotná poisťovňa a úrad ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa ustanovuje index rizika nákladov. Návrh na zmenu zoznamu nákladových skupín zdravotníckych pomôcok musí obsahovať údaje podľa odseku 8.

§ 28
(1) Počet prepočítaných poistencov zdravotnej poisťovne sa vypočíta ako súčet súčinov
a) počtu poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2] a príslušného indexu rizika nákladov podľa odseku 12 písm. a),
b) počtu poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7) a príslušného indexu rizika nákladov podľa odseku 12 písm. a),
c) počtu poistencov zaradených v jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupinách a príslušného indexu nákladov podľa odseku 12 písm. a),
d) počtu poistencov zaradených v jednotlivých viacročných nákladových skupinách a príslušného indexu nákladov podľa odseku 12 písm. a),
e) počtu poistencov zaradených do jednotlivých diagnosticko-nákladových skupín a príslušného indexu nákladov podľa odseku 12 písm. a),
f) počtu poistencov zaradených do jednotlivých nákladových skupín zdravotníckych pomôcok a príslušného indexu rizika nákladov podľa odseku 12 písm. a).

(2) Index rizika nákladov sa vypočítava v každom kalendárnom roku na nasledujúci kalendárny rok z údajov podľa odseku 4.
(3) Index rizika nákladov sa vypočíta lineárnou regresnou analýzou
a) pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát [§ 11 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2],
b) pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7),
c) pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny,
d) pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny,
e) pre jednotlivé diagnosticko-nákladové skupiny,
f) pre jednotlivé nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok.

(4) Zdravotná poisťovňa je povinná na účely prerozdeľovania poistného, na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy, hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov, na účely výpočtu, aktualizácie a hodnotenia plnenia limitu verejných výdavkov podľa osobitných predpisov, 53ag) na tvorbu a na uskutočňovanie politík, analýz, prognóz, opatrení a koncepcií rozvoja v oblastiach, pre ktoré je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy, vykonávajú dozor alebo dohľad a na analytické účely do 30. júna kalendárneho roka predložiť ministerstvu zdravotníctva v elektronickej podobe
a) údaje o spotrebe kategorizovaných liekov za každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý tri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, ktoré obsahujú

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. kód kategorizovaného lieku,
3. počet balení kategorizovaného lieku,
4. kód choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,
5. dátum výdaja alebo podania kategorizovaného lieku,
b) údaje o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, ktoré obsahujú

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. pohlavie,
3. náklady na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
4. paušálne náklady na poistenca určené ako podiel celkových paušálnych nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť a počtu poistencov zdravotnej poisťovne; paušálne náklady sú náklady, ktoré sa nedajú priradiť k jednotlivým poistencom, 57c)
c) údaje o platiteľovi poistného v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, ktoré obsahujú

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. kalendárny mesiac a informácia o tom, či k prvému dňu kalendárneho mesiaca bol poistencom, za ktorého platí poistné štát (§ 11 ods. 7),
d) údaje z registra poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, ktoré obsahujú

1. rodné číslo a dátum narodenia poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, meno, priezvisko a dátum narodenia,
2. pohlavie,
3. dátum začatia poistného vzťahu a dátum ukončenia poistného vzťahu,
e) údaje o hospitalizáciách poistencov v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý tri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, v rozsahu

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. kód diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb pri prepustení z hospitalizácie,
3. dátum začatia hospitalizácie,
4. dátum prepustenia z hospitalizácie,
f) údaje o poistencoch evidovaných zdravotnou poisťovňou, ako osoby so zdravotným postihnutím v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý tri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, v rozsahu

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. dátum začatia evidencie poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,
3. dátum ukončenia evidencie poistenca ako osoby so zdravotným postihnutím,
4. dátum vzniku poistného vzťahu v zdravotnej poisťovni,
g) údaje o poistencoch, ktorým bola poskytnutá uhrádzaná zdravotnícka pomôcka v období od 1. januára kalendárneho roka, ktorý štyri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý tri roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, ktoré obsahujú

1. rodné číslo poistenca, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
2. označenie podskupiny uhrádzaných zdravotníckych pomôcok57ac) s kódom a názvom poskytnutej uhrádzanej zdravotníckej pomôcky,
3. počet poskytnutých uhrádzaných zdravotníckych pomôcok podľa druhého bodu,
4. dátum výdaja uhrádzanej zdravotníckej pomôcky podľa druhého bodu,
5. kód diagnózy, ktorý je uvedený na lekárskom poukaze,
h) údaje o nákladoch zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na každého poistenca v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, ktoré obsahujú rodné číslo poistenca, bezvýznamové identifikačné číslo, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, pohlavie, údaje o bydlisku a ďalšie údaje o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, zdravotnom stave poistenca, platiteľovi poistného a vymeriavacích základoch; formu, definíciu a štruktúru údajov zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle, každú zmenu vo forme, definícii a štruktúre predkladaných údajov ministerstvo zdravotníctva vopred prerokuje so zástupcami zdravotných poisťovní a úradu a zmeny nemôžu nadobudnúť účinnosť skôr ako dva mesiace od takého prerokovania alebo skôr, ak sa na tom zúčastnené strany na prerokovaní dohodnú.

(5) Ministerstvo zdravotníctva doručí údaje predložené zdravotnou poisťovňou podľa odseku 4 okrem rodného čísla poistenca, bezvýznamového identifikačného čísla, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, a dátumu narodenia, v elektronicky spracovateľnej podobe, ostatným zdravotným poisťovniam do 15. júla kalendárneho roka. Ministerstvo zdravotníctva nahradí rodné číslo poistenca, bezvýznamové identifikačné číslo, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, a dátum narodenia, osobitným identifikačným údajom poistenca, ktorým zabezpečí jednoznačnosť identifikácie poistenca vo všetkých údajoch doručených ministerstvom zdravotníctva podľa predchádzajúcej vety. Ak z osobitného identifikačného údaja poistenca nie je možné zistiť mesiac a rok narodenia poistenca a pohlavie poistenca, ministerstvo zdravotníctva je povinné doručiť údaje o mesiaci, roku narodenia a pohlaví poistenca samostatne s uvedením, ku ktorému osobitnému identifikačnému údaju poistenca sa príslušný mesiac, rok a pohlavie poistenca viaže.
(6) Na účely výpočtu indexu rizika nákladov poistenec, ktorý bol v období od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov, poistencom, za ktorého platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7), k prvému dňu kalendárneho mesiaca, sa považuje za poistenca, za ktorého platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7), počas celého takéhoto kalendárneho mesiaca.
(7) Ak poistenec bol poistencom, za ktorého platiteľom poistného je štát podľa odseku 6, jeden alebo viac kalendárnych mesiacov a ich počet predstavuje aspoň polovicu počtu kalendárnych mesiacov trvania poistného vzťahu v období podľa odseku 6, poistenec sa na účely výpočtu indexu rizika nákladov považuje za poistenca, za ktorého platiteľom poistného je štát (§ 11 ods. 7), počas celého trvania poistného vzťahu. Do počtu kalendárnych mesiacov trvania poistného vzťahu podľa prvej vety sa započítava aj kalendárny mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu poistného vzťahu. Celým trvaním poistného vzťahu podľa prvej vety sa rozumie počet kalendárnych mesiacov trvania poistného vzťahu vrátane kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k ukončeniu poistného vzťahu.
(8) Ministerstvo zdravotníctva pri spracúvaní údajov podľa odseku 4 zdokumentuje v chybovom protokole chybné údaje, ktorými sú najmä údaje súvisiace s prihlásením poistencov vo viacerých zdravotných poisťovniach, údaje zaslané v nesprávnom formáte, údaje o spotrebe liekov, ktoré nie sú v zozname kategorizovaných liekov, 57aa) prekročené počty balení liekov a údaje o diagnostických skupinách, ktoré nie sú zaradené v diagnosticko-nákladových skupinách, údaje o poskytnutí zdravotníckej pomôcky, ktorá nie je uvedená v zozname nákladových skupín zdravotníckych pomôcok, vyradí ich zo spracovania a chybový protokol zašle zdravotnej poisťovni. Ak chybné údaje tvoria viac ako 5% z celkového objemu údajov predložených zdravotnou poisťovňou, zdravotná poisťovňa je povinná údaje uvedené v chybovom protokole opraviť a opravené údaje zaslať ministerstvu zdravotníctva do 15 dní od doručenia chybového protokolu.
(9) Ministerstvo zdravotníctva doručí konečné údaje podľa odseku 5 po opravách podľa odseku 8 zdravotným poisťovniam najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka.
(10) Úrad je povinný na účely výpočtu indexu rizika nákladov do 30. júna kalendárneho roka predložiť v elektronickej podobe ministerstvu zdravotníctva z centrálneho registra poistencov za každého poistenca za obdobie od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa vypočítava index rizika nákladov,

a) rodné číslo a dátum narodenia poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b) pohlavie,
c) dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia,
d) kód príslušnej zdravotnej poisťovne,
e) označenie platiteľa poistného s uvedením dátumu začatia a dátumu skončenia povinnosti platiť poistné.
(11) Ministerstvo zdravotníctva každoročne pri výpočte indexu rizika nákladov na základe údajov potrebných na ich výpočet preverí, či

a) farmaceuticko-nákladová skupina, pre ktorú má byť vypočítaný index rizika nákladov, spĺňa kritériá podľa § 27b ods. 4,
b) diagnosticko-nákladová skupina, pre ktorú má byť vypočítaný index rizika nákladov, spĺňa kritériá podľa § 27d ods. 6,
c) nákladová skupina zdravotníckych pomôcok, pre ktorú má byť vypočítaný index rizika nákladov, spĺňa kritériá podľa § 27e ods. 6.
(12) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva do 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa ustanovuje index rizika nákladov, ustanoví
a) index rizika nákladov na príslušný kalendárny rok,
b) zoznam farmaceuticko-nákladových skupín,
c) zoznam viacročných nákladových skupín,
d) zoznam diagnostických skupín a zoznam diagnosticko-nákladových skupín,
e) zoznam nákladových skupín zdravotníckych pomôcok.

(13) Index rizika nákladov sa neustanovuje pre farmaceuticko-nákladovú skupinu, ktorá nespĺňa kritériá podľa 27b ods. 4. Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín, zoznam diagnosticko-nákladových skupín a zoznam nákladových skupín zdravotníckych pomôcok možno meniť len k 1. januáru kalendárneho roka.
(14) Odvolanie proti rozhodnutiu podľa § 27 ods. 8 alebo § 27a ods. 9 nemá odkladný účinok. Na toto konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak. 56)
(15) Ak je zdravotná poisťovňa v omeškaní s plnením záväzku podľa § 27 alebo § 27a, je povinná zaplatiť zdravotnej poisťovni, voči ktorej má záväzok, poplatok vo výške 0,2% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania.
(16) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ustanoví
a) podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní a ročnom prerozdeľovaní,
b) podrobnosti o výpočte indexu rizika nákladov,
c) podrobnosti o kritériách na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín a na jej vyradenie z tohto zoznamu,
d) podrobnosti o zaraďovaní poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín,
e) podrobnosti o kritériách na zaradenie diagnózy podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb do zoznamu diagnostických skupín, zmenu diagnostickej skupiny a na jej vyradenie z tohto zoznamu,
f) podrobnosti o kritériách na zaradenie uhrádzanej zdravotníckej pomôcky do zoznamu nákladových skupín zdravotníckych pomôcok, zmenu nákladovej skupiny zdravotníckych pomôcok a na jej vyradenie z tohto zoznamu,
g) dátové rozhranie na zasielanie údajov uvedených v odseku 4 písm. a) až g) a odsekoch 9 a 10.

§ 28a
(1) Úrad je povinný vykonať dohľad nad zaradením poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín na účely mesačného prerozdeľovania v zdravotnej poisťovni raz za kalendárny rok a skontrolovať zaradenie najmenej 300 poistencov, z ktorých
a) 25% tvorí náhodný výber poistencov zaradených do farmaceuticko-nákladových skupín,
b) 25% tvoria poistenci, ktorým bolo vydaných alebo podaných viac ako 1000 štandardných dávok liečiva v kategorizovaných liekoch v ATC skupinách, ktoré definujú farmaceuticko-nákladovú skupinu,
c) 25% tvoria poistenci zaradení do farmaceuticko-nákladovej skupiny, ktorej index rastu počtu zaradených poistencov je vyšší ako 3% oproti predchádzajúcemu kontrolovanému polroku,
d) 25% tvoria poistenci, ktorí sú zaradení do farmaceuticko-nákladovej skupiny s indexom rizika nákladov nad 5,0000.

(2) Úrad je povinný vykonať dohľad nad zaradením poistencov do diagnosticko-nákladových skupín a do nákladových skupín zdravotníckych pomôcok na účely mesačného prerozdeľovania v zdravotnej poisťovni raz za kalendárny rok a skontrolovať zaradenie najmenej 300 poistencov, z ktorých najmenej
a) 25% tvorí náhodný výber poistencov zaradených do diagnosticko-nákladových skupín a do nákladových skupín zdravotníckych pomôcok,
b) 25% tvoria poistenci zaradení do diagnosticko-nákladových skupín a do nákladových skupín zdravotníckych pomôcok, ktorých index rastu počtu zaradených poistencov je vyšší ako 3% oproti predchádzajúcemu kontrolovanému polroku,
c) 25% tvoria poistenci, ktorí sú zaradení do diagnosticko-nákladových skupín a do nákladových skupín zdravotníckych pomôcok s indexom rizika nákladov nad 5,0000.

(3) Úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok dohľad nad údajmi oznamovanými zdravotnou poisťovňou na účely vykonania mesačného prerozdeľovania poistného (§ 27), pričom údaje podľa § 27 ods. 2 písm. b) a c) skontroluje najmenej na vzorke náhodne vybratých 0,1 promile poistencov, u ktorých skontroluje správnosť zaradenia poistenca v skupinách podľa pohlavia, veku a platiteľa poistného podľa stavu v tom kalendárnom mesiaci, za ktorý vykonáva dohľad.
(4) Úrad je povinný vykonávať najmenej raz za kalendárny rok na účely vykonania ročného prerozdeľovania poistného (§ 27a) dohľad nad údajmi oznamovanými zdravotnou poisťovňou do centrálneho registra poistencov, pričom správnosť poskytnutých údajov zdravotnými poisťovňami do centrálneho registra poistencov skontroluje najmenej na vzorke náhodne vybratých 0,1 promile poistencov podľa stavu údajov v centrálnom registri poistencov v čase vykonávania dohľadu nad údajmi poistencov týkajúcich sa kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku vykonávania dohľadu.
(5) Ministerstvo zdravotníctva oznámi zdravotnej poisťovni do 31. decembra kalendárneho roka

a) popis spôsobu výpočtu indexu rizika nákladov a výstupy zo štatistického softvéru použitého na výpočet indexu rizika nákladov, ktorý obsahuje

1. kontrolu zaslaných údajov a identifikáciu chybných údajov,
2. zmenu údajov na účely výpočtu indexu rizika nákladov,
3. výpočet lineárnej regresie a indexu rizika nákladov,
4. výpočet koeficientov dodatočných nákladov jednotlivých farmaceuticko-nákladových skupín,
5. výpočet koeficientov jednotlivých diagnosticko-nákladových skupín,
6. výpočet koeficientov jednotlivých nákladových skupín zdravotníckych pomôcok,
b) výsledky splnenia kritérií na zaradenie farmaceuticko-nákladovej skupiny do zoznamu farmaceuticko-nákladových skupín podľa jednotlivých kritérií uvedených v § 27b ods. 4 písm. a) až d),
c) popis spôsobu výpočtu indexu rizika nákladov a výstupy zo štatistického softvéru použitého na výpočet indexu rizika nákladov pre diagnosticko-nákladové skupiny, ktorý obsahuje

1. kontrolu zaslaných údajov a identifikáciu chybných údajov,
2. zmenu údajov na účely výpočtu indexu rizika nákladov,
3. výpočet lineárnej regresie a indexu rizika nákladov,
d) výsledky splnenia kritérií na zaradenie diagnostickej skupiny do zoznamu diagnosticko-nákladových skupín a diagnosticko-nákladovej skupiny do zoznamu diagnosticko-nákladových skupín podľa jednotlivých kritérií uvedených v § 27d ods. 7,
e) popis spôsobu výpočtu indexu rizika nákladov a výstupy zo štatistického softvéru použitého na výpočet indexu rizika nákladov pre nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok, ktorý obsahuje

1. kontrolu zaslaných údajov a identifikáciu chybných údajov,
2. zmenu údajov na účely výpočtu indexu rizika nákladov,
3. výpočet lineárnej regresie a indexu rizika nákladov,
f) výsledky splnenia kritérií na zaradenie nákladových skupín zdravotníckych pomôcok do zoznamu nákladových skupín zdravotníckych pomôcok podľa jednotlivých kritérií uvedených v § 27e ods. 6.
(6) Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra na účely výpočtu ročného prerozdeľovania poistného údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu

a) rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b) číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený.
(7) Úrad oznámi zdravotnej poisťovni do konca februára údaje o poistencoch zdravotnej poisťovne podľa stavu k 1. januáru v rozsahu
a) rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b) číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený, a príslušný index rizika nákladov poistenca.

§ 28b
Ministerstvo zdravotníctva poskytuje na vyžiadanie údaje predložené zdravotnou poisťovňou podľa § 28 ods. 4 vrátane rodného čísla poistenca, bezvýznamového identifikačného čísla, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, a dátumu narodenia, v elektronicky spracovateľnej podobe bez súhlasu dotknutých osôb Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účely zostavenia rozpočtu verejnej správy, hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov, na účely výpočtu, aktualizácie a hodnotenia plnenia limitu verejných výdavkov podľa osobitných predpisov,53ag) na tvorbu a uskutočňovanie politík, analýz, prognóz, opatrení a koncepcií rozvoja v oblastiach, pre ktoré je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ústredným orgánom štátnej správy, vykonáva dozor alebo dohľad a na analytické účely do 120 dní odo dňa prijatia žiadosti. Ministerstvo zdravotníctva poskytuje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky údaje po opravách podľa § 28 ods. 8.

13) § 17 zákona č. 581/2004 Z.z.
53ag) Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.

§ 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení zákona č. 101/2022 Z.z.
55) § 43 zákona č. 581/2004 Z.z.
56) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
57a) § 61f ods. 8 zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 250/2011 Z.z.
57aa) § 8 zákona č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
57ab) § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z.z.
57ac) § 29 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z.z.
57b) § 61h zákona č. 581/2004 Z.z. v znení zákona č. 250/2011 Z.z.
57c) Napríklad § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 581/2004 Z.z.